Høringssvar fra Ål kommune

HØRINGSSVAR fra ÅL KOMMUNE om betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Kommunalsjefen for helse og omsorg i Ål kommune gir med dette en administrativ høringsuttalelse.

 Generelt

Ål kommune er enig i at forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter også bør gjelde for pasienter i psykisk helsevern og TSB.

 Ål kommune støtter departementets vurdering av å gi betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter utsatt ikrafttredelse så lenge det er usikkert hvor stort omfanget av utskrivningsklare pasienter er i psykisk helsevern og TSB.

 Ål kommune støtter også departementets forslag om at forskriften skal inneholde et krav om at spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av pasienten og etablert kontakt med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten før pasienten defineres som utskrivningsklar.

 Ål kommune ønsker ikke å endre begrepet sykehus til institusjon i forskriften. Institusjonsbegrepet brukes internt om kommunale tjenester og det er et begrep i helse og omsorgstjenesteloven knyttet til kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester (§3-2).

 Ål kommune er enige med departementets forslag om at begrepet «helsefaglig» utvides til «helsefaglig og psykososial vurdering» som grunnlag for vurdering om en pasient er utskrivningsklar.

 Ål kommune er enige med departementet i at «innleggende lege» bør endres i § 9 slik at forskriften avspeiler at det er flere yrkesgrupper som er gitt adgang til å henvise til psykisk helsevern og TSB.

 Departementet foreslår at det inntas et nytt tredje ledd i § 9 hvor det kreves at spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av pasienten og etablert kontakt med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten, før pasienten kan defineres som utskrivningsklar. Dersom intensjonen er å sikre kontinuitet i behandlingen må teksten i forskriften gjenspeile det. Det må avklares hva «etablert kontakt» betyr. Ål kommune ønsker at pasienten ikke kan meldes utskrivningsklar før møtet mellom kommune og sykehus har blitt holdt, og ikke bare avtalt som det står i høringen

 Ål kommune mener det er vanskelig å forestille seg hvordan kommunene kan løfte konsekvensene av de forslag som ligger i høringsdokumentet uten at kommunenes økonomi styrkes vesentlig. Det bør dessuten være øremerkede midler i starten slik at pengene kommer til rett sted. Det bør også være en evaluering av hvordan tilbudene virker.

 Helse- og omsorgsdepartementet har bedt høringsinstansene spesielt vurdere:

Krav om tidlig kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Ål kommune mener at kravet om tidlig kontakt bør gjelde alle pasienter som trenger videre oppfølging i kommunene etter utskrivelse, uavhengig av spesialisthelsetjenestens vurdering av om de trenger litt eller omfattende oppfølging. Det er prinsipielt viktig at forskriften bygger på en forståelse av at det ikke er opp til spesialisthelsetjenesten å ta stilling til hva slags tilbud pasienten skal ha i kommunen etter utskrivning, men at deres ansvar er å definere pasienten utskrivningsklar når det ikke lenger er behov for spesialisthelsetjenester. Selv om pasientene ikke skal ha omfattende tjenester, så kan det være behov for tiltak som kommunene trenger lang tid å få på plass.

 Karensperiode for betaling.

Ål kommune støtter forslaget om betalingsfrie karensdager for å sikre gode pasientforløp. Det har vært et stort savn i somatikken. 7 karensdager vil gi kommunene tid til å etablere tjenester, også ved utskrivning tett opp mot helg og i ferietid.

 Oppholdsprinsippet

Skal plikten kommunene har til å yte tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven også gjelde for betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter?

Ål kommune mener at forskriften fortsatt bør legge til grunn at det er folkeregister- registrert adresse som er utgangspunktet for hvilken kommune som har betalingsplikt.

 Hvordan betalingsplikten skal innrettes for personer som er bostedsløse og/eller har svært liten tilknytning til kommunen de er folkeregistrert i.

Ål kommune mener at det også for bostedsløse er folkeregisterregistrert adresse som er utgangspunktet for hvilken kommune som har betalingsplikt.

Det bør gjennomføres en kartlegging av hvor mange pasienter denne problematikken er aktuell for, før det innføres betalingsplikt.

 Hvor lang tid trenger kommunene fra varsel om boligbehov er mottatt, til egnet bolig kan være på plass?

Ål kommune mener at 5-10 dager vil være tilstrekkelig. Da forutsettes det at pasienten fyller kriteriene for tildeling av bolig i kommunen.

  

Dato 23.11.16

 

(sign)                                                  

Karsten Dideriksen                                         

Kommunalsjef helse og omsorg                       

Ål kommune