Høringssvar fra Nordlandssykehuset

HØRINGSSVAR FRA NORDLANDSSYKEHUSET

Dato: 15.11.2016

Svartype: Med merknad

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM KOMMUNAL BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER.

HØRINGSSVAR FRA NORDLANDSSYKEHUSET

 

Innledning.

Det vises til Høringsbrev og Høringsnotat, utsendt fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 23.08.16.

 

Nordlandssykehuset ønsker endringene i forskriften vedrørende innlemming av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet velkommen. Vi har registrert en vridning av ressurser i kommunene mot somatisk virksomhet i tiden fra betalingsplikt for somatiske pasienter som er utskrivningsklare ble innført. Dette har hatt en negativ effekt for våre pasienter innen PHV og TSB som har blitt liggende i Psykisk helse- og rusklinikkens døgnenheter i påvente av kommunalt tilbud, ofte på grunn av manglende kommunal kompetanse, boligtilbud og lignende.

 

Nordlandssykehuset slutter seg i all hovedsak til de foreslåtte endringer i forskriften, og vi vil derfor i vårt høringssvar kun gå konkret inn på de forslagene hvor departementet ber om vurdering for eksempel hvor det presenteres ulike alternative løsninger. Vi vil imidlertid beklage at det trekker ut i tid å få på plass en betalingsordning også for våre pasienter. Vi forstår at bakgrunnen ligger i for dårlig beregningsgrunnlag grunnet mangelfull registrering av utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten og av denne grunn ser vi behov for å benytte 2017 til å få på plass gode rutiner for registrering. Vi mener imidlertid at betalingsordningen bør være på plass fra 01.01.18. Vi tror at det er nødvendig med betalingsplikt for at kommunene skal prioritere ressurser til pasienter med psykisk sykdom og rusavhengighet på lik linje med de somatiske pasientene.

 

Vurdering av de ulike punkter

s. 7:

Den foreslåtte endring i §9 om tidlig kontakt: Det presenteres to ulike alternativer og Nordlandssykehuset vurderer alternativ 2 som det mest hensiktsmessige. Dette forslaget styrker en tidlig kontakt mellom nivåene. Dersom en er usikker på diagnose og behandlingsregime, kan en like fullt ha en klar oppfatning av at pasienten trenger langvarig oppfølging fra kommunehelsetjenesten etter utskrivning. Det anses som viktig med tidlig og tett kontakt mellom nivåene for å innfri ønsket om et godt og sømløst pasientforløp.

 

s.8:

Departementet ber om tilbakemelding på spørsmålet om karensdager for at betalingsplikten skal slå inn. Dette støtter vi, men vi mener det bør være en klar begrensning oppad til max 5 virkedager. Mange av de pasientene, kanskje de fleste, som er i behov av oppfølging i kommunehelsetjenesten vil være kjent for begge nivåer og boligbehov vil måtte inngå i en  langsiktig planlegging for kommunene. Det er ikke akseptabelt å f.eks beholde pasienter i spesialisthelsetjenesten i 1-2 år i påvente av at kommunene bygger boliger. Når pasienten legges inn i spesialisthelsetjenesten og det varsles tidlig i behandlingsforløpet at pasienten vil ha behov for bolig, må kommunene kunne legge til rette for slik gjennom å ha tilstrekkelig med boliger jfr en plan begrunnet i ca antall behovstrengende i kommunens ansvarområde.

I dag har vi mange utskrivningsklare pasienter som venter unødvendig lenge på godt nok tilbud fra kommunen og disse pasientene får en uheldig forlenget institusjonalisering. Vi er således helt enig med departementet i dette punktet.

 

Videre slutter vi oss til departementets vurderinger av endringene jfr punktene 3.3, 3.4 og 3.5 i høringsnotatet.

 

Punkt 3.6: Folkeregistrert kommune eller oppholdskommune?

Nordlandssykehuset vurderer det slik at det er større utfordringer ved å pålegge oppholdskommunene et betalingsansvar enn den kommunen pasienten er folkeregistrert i. Dette både fordi det er den folkeregistrerte kommunen som er ansvarlig for utbetaling av andre sosiale ytelser og fordi det kan bli en betydelig merkostnad for enkelte kommuner med stort omfang av pasienter som oppholder seg der uten å være folkeregistrert i kommunen. Vi har erfaring for at mange pasienter etter utskrivning oppholder seg i vertskommunen for spesialisthelsetjenesten og i større befolkningssentra. Vi finner det urimelig at disse skal påføres utgifter for innbyggere folkeregistrert i andre kommuner. Vi vil ofte oppfordre pasienter som oppholder seg i annen kommune enn der de er folkeregistrert og melde flytting, men mange velger ikke dette. Vi synes derfor det er rimelig å fakturere pasientens folkeregistrerte kommune.

 

Punkt 4:Ikrafttredelse

Som nevnt innledningsvis mener Nordlandssykehuset det er forståelig med en utsettelse av betalingsplikten i ett år, men vi anser det som svært uheldig hvis dette trekker ut lenger enn til 2018. Denne endringen har jo vært kommunisert ut til helseforetak og kommuner i flere år, slik at forventningene til at også pasientgruppene innen psykisk helsevern og TSB skal ivaretas på samme måte som i somatisk virksomhet er stor. Vi er svært opptatt av at kommunene forbereder seg på å bruke ressurser på å styrke tilbudet til pasientgruppen, som har vært nedprioritert i kommunene jfr departementets egen uttalelse innledningsvis i høringsnotatet.

 

Ikrafttredelse forventes derfor fra årsskiftet, senest 1.kvartal 2018.

 

Punkt 5: Administrative og økonomiske konsekvenser av endringsforslagene.

Nordlandssykehuset slutter seg til at døgnprisen settes lik den for somatikken med samme begrunnelse som departementet. Vi er imidlertid ikke enig i at ikrafttredelse av forskriftens endringer vil medføre marginale økonomiske og administrative konsekvenser.

 

Behandlere i spesialisthelsetjenesten innenfor både voksenpsykiatri, barnepsykiatri og rusomsorg er en sårbar og etterspurt ressurs. Økt grad av møtevirksomhet og kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten, som krever tilstedeværelse av spesialistene, vil medføre færre behandlingstimer med mindre vi ansetter flere spesialister. Nordlandssykehuset har utfordringer med rekrutteringen av både lege- og psykologspesialister. Presset på de vi har er stort både i forhold til de mange pasienter de skal ivareta, krav om utdanning, veiledning av egne og kommunens ansatte og en stor rapporteringsvirksomhet. Vi antar derfor at vi må ansette både flere spesialister og andre som administrerer ordningen.

 

Dette bør hensyntas når departementet utreder de økonomiske forhold knyttet til endringene.

 

Når det gjelder forholdet mellom pasientens oppholdskommune og folkeregistrert kommune, viser vi til tidligere holdning/vurdering. Vi finner det naturlig at det fra den folkeregistrerte kommunen opprettes kontakt/dialog med oppholdskommunen dersom denne ikke kan påvirke tilretteleggingen i oppholdskommunen og for øvrig oppfordrer pasienten til å søke flytting dersom det er det mest hensiktsmessige.

 

Bodø 11.november 2016

 

Tony Bakkejord                                                                  Trude Grønlund

Fagsjef                                                                                   klinikksjef