Høringssvar fra Bærum kommune

Bærum kommunes høringssvar på Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Bærum kommune er enig i at forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter også bør gjelde for pasienter i psykisk helsevern og TSB.

Bærum kommune støtter departementets vurdering av å gi betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter utsatt ikrafttredelse så lenge det er usikkert hvor stort omfanget av utskrivningsklare pasienter er i psykisk helsevern og TSB.

Bærum kommune støtter også departementets forslag om at forskriften skal inneholde et krav om at spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av pasienten og etablert kontakt med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten før pasienten defineres som utskrivningsklar.

Bærum kommune ønsker ikke å endre begrepet sykehus til institusjon i forskriften. Institusjonsbegrepet brukes internt om kommunale tjenester og det er et begrep i helse og omsorgstjenesteloven knyttet til kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester (§3-2).

Bærum kommune ønsker ikke å endre begrepet sykehus til institusjon i forskriften. Institusjonsbegrepet brukes internt om kommunale tjenester og det er et begrep i helse og omsorgstjenesteloven knyttet til kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester (§3-2).

Bærum kommune er enig med departementets forslag om at begrepet «helsefaglig» utvides til «helsefaglig og psykososial vurdering» som grunnlag for vurdering om en pasient er utskrivningsklar.

Bærum kommune er enig med departementet i at «innleggende lege» bør endres i § 9 slik at forskriften avspeiler at det er flere yrkesgrupper som er gitt adgang til å henvise til psykisk helsevern og TSB.

Departementet foreslår at det inntas et nytt tredje ledd i § 9 hvor det kreves at spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av pasienten og etablert kontakt med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten, før pasienten kan defineres som utskrivningsklar. Dersom intensjonen er å sikre kontinuitet i behandlingen må teksten i forskriften gjenspeile det. Det må avklares hva «etablert kontakt» betyr.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt høringsinstansene spesielt vurdere:

  • Krav om tidlig kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Bærum kommune mener at kravet om tidlig kontakt bør gjelde alle pasienter som trenger videre oppfølging i kommunene etter utskrivelse, uavhengig av spesialisthelsetjenestens vurdering av om de trenger litt eller omfattende oppfølging. Det er prinsipielt viktig at forskriften bygger på en forståelse av at det ikke er opp til spesialisthelsetjenesten å ta stilling til hva slags tilbud pasienten skal ha i kommunen etter utskrivning, men at deres ansvar er å definere pasienten utskrivningsklar når det ikke lenger er behov for spesialisthelsetjenester.

  • Karensperiode for betaling.

Bærum kommune støtter forslaget om betalingsfrie karensdager for å sikre gode pasientforløp. Det har vært et stort savn i somatikken. 5 karensdager vil gi kommunene tid til å etablere tjenester, også ved utskrivning tett opp mot helg.

  • Oppholdsprinsippet – skal plikten kommunene har til å yte tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven også gjelde for betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter?

Bærum kommune mener at forskriften fortsatt bør legge til grunn at det er folkeregisterregistrert adresse som er utgangspunktet for hvilken kommune som har betalingsplikt.

  • Hvordan betalingsplikten skal innrettes for personer som er bostedsløse og/eller har svært liten tilknytning til kommunen de er folkeregistrert i.

Bærum kommune mener at det også for bostedsløse er folkeregisterregistrert adresse som er utgangspunktet for hvilken kommune som har betalingsplikt. Det bør gjennomføres en kartlegging av hvor mange pasienter denne problematikken er aktuell for, før det innføres betalingsplikt.

  • Hvor lang tid trenger Bærum kommune fra varsel om boligbehov er mottatt, til egnet bolig kan være på plass?

Det vil være individuelle forskjeller. Generelt vil det per i dag være realistisk at Bærum kommune innen 5 virkedager kan ha egnet bolig på plass, for brukere som fyller kriteriene for tildeling av bolig i kommunen og samtidig kan profitere på tilbudene kommunen har. Ved nye og endrede behov, og i spesielle saker vil dette være en stor utfordring. Kommunen forutsetter en god dialog rundt definering av utskrivningsklare pasienter.