Høringssvar fra Regionseter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør

Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Dato: 14.09.2016

Svartype: Uten merknad

Regionseter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) har tatt høringen til orientering, og vi har ingen merkander til denne.