Høringssvar fra Fellesorganisasjonen (FO)

Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Dato: 18.11.2016

Svartype: Med merknad

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. En rekke av våre medlemmer arbeider i kommune- og spesialisthelsetjenestene, og tjenester som psykisk helsevern og TSB er noen av kjerneområdene de arbeider innenfor.

FO mener det er positivt at departementet ikke innfører betalingsplikten før tidligst 2018. Da får kommunene anledning til å forberede seg godt, og datagrunnlaget kan bli mer nøyaktig.

Utforming av krav om tidlig kontakt mellom døgninstitusjonen i psykisk helsevern eller TSB og kommunen
FO mener det skisserte alternativ 2 best ivaretar hensikten med tidlig kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Denne plikten innebærer også at pasienten må oppheve eventuell taushetsplikt overfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Spesialisthelsetjenesten kan komme i situasjoner der pasienten ikke ønsker at kommunen skal involveres før på et senere tidspunkt. Dette kan føre til problemer for kommunens betalingsplikt dersom de blir involvert for sent til å kunne forberede gode nok tiltak. Derfor må gode ordninger som ivaretar grensen mellom pasientens behov for taushetsplikt og kommunens behov for å bli tidlig informert sikres.

Innføring av karensperiode
FO er positive til å innføre karensdager dersom det medfører at pasienter ikke blir skadelidende med tanke på å bli skrevet ut uten bolig. Samtidig mener vi at dette er å angripe problemet i feil ende. Målet med endringene som er skissert i høringsnotatet er å gjøre overgangene mellom spesialist- og kommunale helse- og omsorgstjenester bedre. Dette skal blant annet gjøres ved å sette i gang tidlig kontakt mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Dersom denne kontakten fungerer bør det ikke være nødvendig med en karensperiode. FO vil anføre at ingen skal skrives ut fra spesialisthelsetjenesten uten at det er etablert overgang til gode kommunale tjenester. Det må innebære at boligsituasjonen til pasienten/brukeren det gjelder er ivaretatt.

Sosialfaglig personell som barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere vil være en naturlig del av slike oppgaver. Derfor må det sikres at sosialfaglig personell kommer inn så tidlig som mulig i behandlingsforløpet, slik at overgangen til kommunale tjenester blir helhetlig. Dette kan også bety tidligere utskrivning til kommunen.

Endring av bruken av begrepet «helsefaglig»
FO mener helsebegrepet, slik det brukes i primær- og spesialisthelsetjenestene, må utvides. Derfor er vi svært positive til forslaget om at «helsefaglig» skal utvides til å omfatte «helsefaglig og psykososial vurdering» i § 9. Videre er det også svært positivt at begrepet «helse- og sosialfaglige problemstillinger» tas inn. FO oppfordrer til at dette blir gjort gjennomgående i forskriften. For eksempel i § 7 der vi mener det er viktig at sosialfaglig personell er med i vurderingen av om pasienten kan ha behov for hjelp fra kommunale helse- og omsorgstjenester. § 7 bør derfor lyde:

«Når en pasient legges inn på døgnopphold i helseinstitusjon som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven, skal helse- og sosialfaglig personell på helseinstitusjonen gjøre en vurdering av om pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter utskrivning fra døgnoppholdet».

Folkeregistrert kommune eller oppholdskommune?
FO vil minne om § 3 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen[1] og § 3-1 i helse og omsorgstjenesteloven[2] som begge tydeliggjør oppholdskommunens ansvar. Det vil være underlig å ha andre regler i forskriften til utskrivningsklare pasienter uten å eventuelt gjøre endringer i andre lovbestemmelser for å harmonisere.

Vi mener det uansett må sikres at oppholdskommunen ikke får økonomisk merbelastning uten å få kompensert for det. Videre må kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen med betalingsplikt sikre at NAV i riktig kommune blir involvert på et tidlig tidspunkt når det er nødvendig. Dette er spesielt viktig for personer som mottar økonomisk stønad fra NAV. Pasienter må få den støtten de trenger fra riktig NAV-kontor før utskrivning.

 

Med vennlig hilsen

 

Mimmi Kvisvik

Andreas Pedersen Kikvik

Forbundsleder

Rådgiver 

 

[1] https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/§3

[2] https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§3-1

Vedlegg