Høringssvar fra Sørum kommune /Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Høringsuttalelse - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

 Saken vedtas med følgende bemerkninger:

1:I bakgrunn for saken: side 5, Som begynner med: Eksempelvis kan angst og depresjon….denne setningen strykes.

2: I vurderingen side 8, 4. avsnitt: Det bør legges til at også lege konkluderer, siste del av setningen blir da:…..og ikke psykolog og lege alene.

Neserst side 8, siste setning: stryk siste del, setter punktum etter …færre reinnleggelser. Og mindre ressursbruk fra kommunens side, strykes.

 

Vedlegg