Høringssvar fra Verdal kommune

Høringsuttalelse - forslag til endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra rådmannen i Verdal kommune:

Prosesskrav

Det foreslås at det skal stilles krav til hvordan dialogen mellom første- og andrelinjen skal foregå ved å skissere to ulike alternativer for dialog. Ifølge Helse og omsorgstjenesteloven §6-2 pkt.2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, er dette kravet dekt. Å ta det inn i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB, bidrar til å segregere disse målgruppene fra den somatiske målgruppen. Samtidig undergraver prosesskravet på mange vis samarbeidsavtalen kommunen har inngått med helseforetaket. Dette er etter rådmannens vurdering svært uheldig.

 

Karensdager

Å innføre karensdager betyr at kommunens betalingsplikt inntrer først når karensdagene er over etter at pasienten er meldt utskrivningsklar. Målet er å skape bedre overganger mellom nivåene til pasientens beste. Begrunnelsen er knyttet til Sintef A25247 som synliggjør at det er manglende bolig som er den sentrale årsaken til at pasienter blir liggende i døgnavdelinger i spesialisthelsetjenesten etter at de er ferdig behandling. I kommunen har ikke pasienten rett på bolig, men rett på forsvarlig helse og omsorgstjenester. Å knytte begrunnelsen for karensdager opp mot rett til bolig krever i så fall en lovendring. Kommunene må ha tid til å skaffe egnet bolig, og det avhenger av den enkelte situasjon og sak. Må f.eks. kommunen skaffe en bolig via anbud, gir 14 dager en mulighet for minianbud.

I tillegg underbygger dette forslaget at likeverdigheten mellom målgruppene somatikk, psykisk helse og TSB ikke er tilstede.

 

Betalingsplikt

Å innføre betalingsplikt for pasientens oppholdskommune og ikke pasientens folkeregistrerte kommune, er en utfordring med tanke på disse målgruppene. Å bygge et system som skiller målgruppen fra andre målgrupper, kan det være lite helsefremming i. Målgruppene psykisk helse og TSB er ofte stigmatisert i den forstand at krav og plikter befolkningen generelt har, gis de mer eller mindre unntak fra. Å innføre betalingsplikt for pasientens oppholdskommune kan bidra til forsinkelse i overgangen 2. linje til 1.linje, og slik hindre helhet og sammenheng i pasientforløpet i målgruppene.

Rådmannens høringsuttalelsen legges fram for Komitè mennesker og livskvalitet til orientering 14.12.16.