Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Dato: 06.09.2017

Svartype: Med merknad

Uttalelse fra Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

Resepter på antibiotika til enkeltpersoner står for mer enn 80 % av total antibiotikabruk til mennesker i Norge, målt i DDD. Den foreslåtte endringen antas å kunne begrense unødvendig antibiotikabruk. Det er holdepunkter for at noen resepter ikke innløses i forbindelse med den infeksjon de opprinnelig er skrevet ut for, men løses inn på et senere tidspunkt, sannsynligvis ofte uten legekonsultasjon.

Den foreslåtte gyldighetstiden på 10 dager er fornuftig når det gjelder resepter som skrives ut til behandling av akutte infeksjoner. I de tilfellene der det er behov for lengre gyldighetstid (inntil ett år) ivaretas det ved at forskriver kan velge lengre gyldighet enn 10 dager når resepten utstedes.

Redusert gyldighetstid for antibiotikaresepter tas ikke direkte inn i forskriften, men åpner for at resepten kan angi dette. Forkorting av gyldighetstid skjer ved at det innføres standard 10 dagers gyldighet for antibiotikaresepter i FEST (systemet for forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). Ulempen er at papirresepter ikke omfattes av ordningen, men det er usikkerhet knyttet til hvor stor andel dette utgjør. Uansett synes fordelene med den valgte løsningen å oppveie evt. ulemper: det kreves ingen manuell kontroll i apotek, inndekking av kostnader er allerede på plass, og en antar at endringen kan implementeres relativt raskt, dvs i løpet av 12 mnd.

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) støtter høringsforslaget: Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, og forslaget til implementering ved at forkortet gyldighetstid for antibiotikaresepter tas inn i FEST.

Bergen 6.9.2017

Per Espen Akselsen, overlege, faglig leder i KAS

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

Forsknings- og utviklingsavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.