Høringssvar fra Legemiddelkomiteen, St. Olavs hospital

Dato: 31.10.2017

Svartype: Med merknad

Legemiddelkomiteen ved St. Olavs Hospital støtter den foreslåtte forskriftsendringen, og ser positivt på den måten begrensning i gyldighetstid tenkes løst teknisk.

I høringsnotatet foreligger et velfundert og gjennomdrøftet forslag om å forkorte gyldighetsperioden på antibiotikaresepter. Forskriften endres ikke ved at redusert gyldighetstid for antibiotikaresepter angis direkte, men gyldighetstiden forkortes ved at det innføres standard 10 dagers gyldighet for antibiotikaresepter i ReseptFormidleren (gjennom FEST). Dersom det er behov for lengre gyldighetstid (inntil ett år) kan det oppnås ved at forskriver overstyrer gyldighetsbegrensningen ved forskrivning. Antibiotikaresepter som forskrives på blå resept er ikke tenkt omfattet av ordningen med forkortet gyldighetsperiode.

Den foreslåtte endringen kan bidra til å redusere unødvendig antibiotikabruk. Det er grunn til å anta at noen resepter ikke innløses i forbindelse med den infeksjon de opprinnelig er skrevet ut for, men løses inn på et senere tidspunkt, og legemidlene da brukes i form av egenbehandling uten legekonsultasjon.

Det å redusere det totale antibiotikaforbruket er viktig, og denne endringen vil kunne bidra positivt i problematikken rundt begrensning av antibiotikaresistens.

Den tekniske løsningen som skisseres i høringsnotatet synes fornuftig.

At det innføres standard kortere gyldighet for resepter for en gruppe legemidler (definert ved ATC-kode) gjennom FEST, og at forskriver ved behov for lengre gyldighetstid kan overstyre gyldighetsbegrensningen anses som en hensiktsmessig ordning også for gjenbruk.

I høringsnotatet angis at «løsningen kan benyttes for å håndtere utfordringer mht reseptgyldigheten for andre legemiddelgrupper».

I den sammenheng finner vi det betimelig å påminne om at FEST/ReseptFormidleren i dag har problemer med å takle utleveringsbestemmelser for noen grupper legemidler slik kommunikasjonen mellom ForskrivningsModulen og ReseptFormidleren og videre til apotek fungerer i dag.

Vi tenker da særlig på håndteringen av utleveringsbestemmelsene i ATC-gruppene L04A X02 (talidomid), L04A X04 (lenalidomid), L04A X06 (pomalidomid), D10B A01 (isotretinoin), D11A H04 (alitretinoin), D05B B02 (acitretin) og L01X X43 (vismodegib). Her er det behov for at forskriver kan forlenge gyldighetstiden til lenger enn 7 dager når resept forskrives til kvinner som ikke er fertile.