Høringssvar fra Norsk Farmasøytisk Selskap

Høringssvar -forkortet gyldighetsperiode for antibiotikaresepter

Dato: 06.11.2017

Svartype: Med merknad

NFS stiller seg positive til at gyldighetsperiode for antibiotikaresepter settes til 10 dager for antibiotika som rekvireres på "hvit respet". NFS er av den oppfatning at pasienter med alvorlige og langvarige infeksjoner blir dekket av ordning med refusjonsresepter som fortsatt vil ha gyldighetsperiode 1 år. Det vil være avgjørende at det blir informert grundig til alle rekvirenter at gyldighetsperiode kan forlenges og at dette krever aktiv handling fra rekvirent. Dette gjelder spesielt for pasienter med f.eks lungelidelser, langvarige øyeinfeksjoner som kan ha venteresepter /reitererte resepter. De fleste resepter fra fastlege og sykehus går i dag via e-resept. For tannleger, veterinærer og kommunale legevakter (har stort sett ikke tatt i bruk e-respt), vil det kreve ekstra informasjon om gyldighetsperiode og aktiv intervenering hvis resepten skal forlenges, slik at pasienter og apotek ikke kommer i vanskelige situasjoner hvor resepten er trukket tilbake og rekvirent er utilgjengelig.