Høringssvar fra Mattilsynet

Høringssvar fra Mattilsynet - forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Mattilsynet viser til høringsnotatet som inneholder forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Forslaget til endringer er en oppfølging av tiltaket «forkorte gyldighetsperioden for antibiotikaresepter» fra Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Antibiotikaresepter har i utgangspunktet samme gyldighetsperiode som andre resepter; ett år etter forskrivning.Det foreslås at denne gyldighetstiden endres til to dager.

Mattilsynet er enig i forslaget-

Vedrørende resepter foreskrevet av veterinærer og fiskehelsebiologer

En endring i forskriften også vil omfatte dyrehelsepersonells rekvirering av antibakterielle midler.

Mattilsynet støtter et tiltak om å tidsbegrense gyldigheten på resepter for antibakterielle midler, men ønsker samtidig å understreke behovet for e-reseptordning også for legemidler til dyr.

Den automatiske gyldighetstiden som foreslås implementert i FEST vil ikke fungere for veterinære resepter, da det foreløpig ikke er innført e-resept for legemidler til dyr.

Mangelen på e-reseptløsning for legemidler til dyr vanskeliggjør automatiserte prosesser som for eksempel begrensning i varigheter på resepter. Slike begrensninger må derfor gjøres manuelt av dyrehelsepersonell ved hver enkelt forskriving.

Dette underbygger viktigheten av innføring av e-resept også for legemidler til dyr. En e-reseptløsning for legemidler til dyr øker muligheten for automatisering og oppfølging av slike tiltak også i veterinærmedisinen, noe som ville være positivt i et One-Health-perspektiv og for å oppnå målene i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Dersom en e-reseptordning hadde eksistert også for legemidler til dyr, ville det foreslåtte tiltaket trolig hatt større effekt med tanke på å regulere forskriving av antibakterielle legemidler til dyr.

Vi understreker at bruk av antibakterielle midler til dyr i Norge i dag bare utgjør ca. 10 % av det norske totalforbruket (ref. NORM-vet 2016, Veterinærinstituttet). Fra 2013-2016 var det 2 % reduksjon i salg av antibakterielle midler til matproduserende landdyr (korrigert for estimert biomasse dyr) og 24 % for hund og katt. Bruk av antibakterielle midler i akvakulturnæringen er svært lavt (201 kg aktiv substans i 2016).