Høringssvar fra Den norske tannlegeforening

Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

  Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0330 Oslo

 

 

 

 

Vår referanse

 

Dato

17/00723-2

 

6. november 2017

 

 

Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Forslaget til endringer er en oppfølging av tiltaket «forkorte gyldighetsperioden for antibiotikaresepter» fra Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. De fleste resepter på antibiotika blir forskrevet til behandling av en antatt akutt bakterieinfeksjon. I en del tilfeller vil rekvirenten skrive ut en resept, men be pasienten om å avvente noen dager før legemidlene eventuelt hentes på apotek og behandling startes. Hensikten med forslaget er å unngå at pasienter har liggende gyldige resepter som åpner for egenbehandling med antibiotika.

Helsedirektoratet har foreslått endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 3-4 for å ivareta forslaget om 10 dagers gyldighet for alle resepter på antibiotika (alle legemidler i ATC-gruppen J01) som en standard i FEST (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). NTF er enig i at en normal gyldighetsperiode på ti dager for antibiotikaresepter vil være hensiktsmessig og faglig forsvarlig ved vanlig bruk, og med de unntakene som er nevnt i høringsnotatet.

Som det fremgår i høringsnotatet, er e-resept fremdeles ikke tilgjengelig for tannleger. NTF har i flere år arbeidet for at våre medlemmer skal få tilgang til e-resept og andre funksjoner som er tilgjengelig for annet helsepersonell via helsenettet. De aller fleste av våre medlemmer har investert i tilgang til helsenettet, men erfarer fortsatt etter mange år at mye lovet funksjonalitet er uteblitt så langt. Forskriftsendringen som var nødvendig for å gi tannlegene til reseptformidleren, er vedtatt. Det er nå særdeles viktig at Direktoratet for e-helse er i tett dialog med tannhelsetjenestens ressursgruppe for e-helse slik at funksjonaliteten tilpasses tannlegers arbeidsmetodikk/arbeidsflyt. God arbeidsflyt er en forutsetning for at e-reseptprogrammet skal bli vellykket i tannhelsetjenesten.

I høringsnotatet fremgår det at «tannleger står for om lag fem prosent av all forskrivning av antibiotika, og sannsynligvis for en stor andel av vanlige papirresepter. Det kan vurderes å gjøre et særlig informasjonsarbeid overfor tannleger med tanke på å angi begrensninger i antibiotikaresepters gyldighet». NTF mener at et slikt informasjonsarbeid er ønskelig og nødvendig, og at dette vil øke fokuset ytterligere på en mer korrekt forskrivning av antibiotika hos tannleger. Vi mener imidlertid at fokuset på å gjøre e-resept tilgjengelig for tannleger så snart som overhodet mulig, må opprettholdes og understrekes. Det er helt uholdbart at dette ikke har kommet i orden.

Implementering av 10 dagers gyldighet for antibiotikaresepter har en estimert kostnad på om lag 500 000 kroner for endring i fastlegenes elektroniske pasientjournaler (EPJ). NTF vil understreke at det må påregnes en betydelig kostnad også for å implementere disse løsningene slik at tannlegene kan bruke systemene. Det bør settes av midler til dette.

 

Med vennlig hilsen

Den norske tannlegeforening

 

Camilla Hansen Steinum

President