Høringssvar fra ØKOKRIM

Dato: 03.06.2019

Høring – Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.)

Vi viser til høringsbrev og høringsnotat av 7. mars.

Krav om sikker identifikasjon

ØKOKRIM støtter forslaget om å oppheve kravet til sikker identifikasjon av den karanteneilagte når det gjelder oppslag på registrerte konkurskarantener. En slik enklere tilgang for allmennheten til opplysninger om hvem som er ilagt konkurskarantene vil bidra til at konkurskarantener i større grad får virkning i samsvar med formålet, slik også departementet er inne på. Det vil blant annet bli lettere for arbeidsgivere og forbrukere å velge seriøse leverandører av varer og tjenester, jf også tiltak 22 i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Dette hensynet bør etter vår oppfatning veie tungt, ikke minst sett i lys av viktigheten av å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Spørsmålet om direkte tilgang til konkursregisteret for politiet

Etter vår oppfatning er det også ønskelig at politiet får direkte tilgang til konkursregisteret. Vi registrerer at dette ikke er en del av høringssaken, men ser frem til at direkte tilgang blir vurdert slik det følger av tiltak 22 i nevnte handlingsplan.

Med hilsen

Petter Nordeng

førstestatsadvokat/avdelingsleder