Høringssvar fra Helse Fonna

Helse Fonna

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Det er fornuftig at dei private fullfinansierar sin del av NPE og at det blir oppretta eit fond for å ta framtidige erstatningar og variasjonar i utbetalingane. Helse Fonna har ingen ytterlegare innspel til høyringsnotatet.