Høringssvar fra Helse Nord- Trøndelag HF

Endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

Dato: 14.10.2015

Svartype: Med merknad

Viser til høringsnotat av 22.6.2015.

Helse Nord- Trøndelag HF (HNT) hilser en slik harmonisering av finansieringsbyrden for NPE- saker velkommen. Det er et viktig prinsipp å følge videre, at den som har hatt pasienten til behandling og gjennom denne påført pasienten skade, også er den som må ta de økonomiske byrdene for skaden som er påført.

Høringsnotatet skisserer to modeller for innføring av økning i private helsetjenesters tilskudd til NPE. HNT sin holdning vil være at en tilpasser finansieringsordningen til en selvfinansierende modell ved at hele økningen tas samlet med virkning fra 1.1.2016.