Høringssvar fra Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

Dato: 12.10.2015

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementet

Teatergata 9

0030 Oslo

 

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

v/ leder Bjørn E. Rosenberg

Gamle Kalvedalsvei 25

5019 Bergen

 

 

Vedrørende høringsnotat – forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven – økning av tilskudd fra private helsetjenester

 

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) er en forening for spesialister i plastikkirurgi som arbeider med estetisk kirurgi i Norge. De fleste av medlemmene er i arbeid i privat praksis og omfattes av ordningen Norsk pasientskadeerstatning.

 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 22.juni 2015 ut et høringsnotat med forslag til endringer av private helsetjenesters tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for å sikre at ordingen blir selvfinansierende.

Nivå på tilskudd fra private helsetjenester er i dag fastsatt i forskrift av 31.oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om til tilskuddsplikt til den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Tilskuddssatsene ble sist justert opp i 2013.

 

I det foreliggende høringsnotatet foreslås en ny vurdering av risikogrupper og innplassering av helsepersonellgrupper. Risikofaktoren for alle legegrupper økes betydelig.

For gruppen kirurger, risikogruppe 9a, økes risikofaktoren med 15,9%, fra 22,0 til 25,5. Virkningen av denne foreslåtte endringen gir et foreslått tilskudd på 224.642,- kroner pr år, en økning av tilskudd på 149% fra nåværende verdi.

 

I henhold til NPEs egen statistikk utgjøres helsepersonellgruppen kirurger i hovedsak av plastikkirurger, ortopeder og gastroenterologer. For den private helsetjenesten i årene 2009 – 2014 har NPE mottatt 38 saker innen gastroenterologisk kirurgi, 221 saker innen ortopedi og 252 saker innen plastikkirurgi og kosmetisk behandling.

Kosmetisk behandling omfatter i denne sammenheng bruk av laser, kjemisk peeling, injeksjoner og annen ikke-kirurgisk kosmetisk virksomhet. Dette er behandlingsformer som i reelle tall oftest utføres av sykepleiere, og tallene bør således holdes utenfor en statistikk som omfatter kirurgisk virksomhet. Som grunnlag for beregning av risikofaktor for plastikkirurger må en sammenblanding av disse gruppene oppfattes som svært uheldig og uriktig.

 

Flere av sakene NPE mottar avvises av ulike årsaker direkte. Ser man på tallene for behandlede saker innen gruppen plastikkirurgi og kosmetisk behandling for perioden 2009 – 2014 finner man at NPE totalt har mottatt 252 saker, men kun har behandlet 204.

Totalt antall behandlede saker for fagområdet kosmetisk behandling for perioden 2009 – 2014 var 41, med 29 medhold og 12 avslag.

Det totale antallet behandlede saker til NPE innen plastikkirurgi for samme periode var dermed 163, med 44 medhold og 119 avslag. Til sammenlikning var totalt antall behandlede saker i perioden innen ortopedi 181, med 70 medhold og 111 avslag.

 

Ser man på tall for utbetalinger fra NPE fordelt på medisinsk område for private helsetjenester for perioden 2009 – 2014 var den totale summen 13.181.176,- for fagområdet ortopedi, mens den totale summen for fagområdet plastikkirurgi og kosmetisk behandling var 6.626.205,-. Fordeler man utbetalingene på områdene plastikkirurgi og kosmetisk behandling er tallene henholdsvis 4.306.405,- og 2.316.800,-.

Totale utbetalinger for plastikkirurgi utgjør altså omtrent en tredel av totale utbetalinger for ortopedi.

 

Fordeler man utbetalingene pr pasient som får medhold ved klage til NPE er tallene for perioden 2009 – 2014 for plastikkirurgi 97.873,- kroner pr pasient, mens det samme tallet for ortopedi er 188.303,- kroner pr pasient.

 

Ut fra ovenstående tall fra NPEs egen statistikk synes det svært uheldig å blande gruppene plastikkirurgi og kosmetisk behandling. Enda mer uheldig virker det å samle de ulike kirurgiske fagfelt i èn gruppe med samme risikoprofil og tilskuddssats.

 

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi reagerer sterkt på den foreslåtte økning av tilskudd fra private helsetjenester. Totale erstatningsutbetalinger utgjør en relativt lav sum i forhold til totale foreslåtte innbetalinger, og man stiller spørsmål ved ordningens finansieringsmodell.

I tillegg mener NPE at de foreslåtte endringer slår svært urettferdig ut for våre medlemmer. Man ber om at fordelingsmodellen gåes gjennom på nytt.

 

Et annet moment som NFEP ønsker belyst er nøkkel for fordelingen av innbetaling i forhold til erstatningsutgifter. I dag praktiseres et system der årlig tilskudd kun baserer seg på type praksis og antall dager i virksomhet pr uke. Dette systemet hensyntar ikke de ulike legers eller virksomheters faktiske drift med tanke på antall pasienter som behandles eller en spesifikk leges eller virksomhets reelle risikoprofil.

Man kan tenke seg en løsning der hver enkelte lege eller klinikk kategoriseres etter risiko, eventuelt en bonusordning slik man ser i forsikringsbransjen ellers der gode rutiner og resultater premieres.

 

For øvrig ønsker man å bemerke at av alle behandlede saker innen fagområdet plastikkirurgi for perioden 2009 – 2014 er det kun gitt medhold i omtrent en tredel av tilfellene. I underkant av en femtedel av sakene mottatt i perioden er avvist direkte.

Ut fra egne erfaringer observerer NFEP at mange pasientskadesaker innen det plastikkirurgiske fagfelt bunner i uenighet mellom lege og pasient i hva som er et akseptabelt resultat, og man konstaterer at flere saker som henvises NPE dreier seg om uenighet rundt oppfattelsen av estetikk. NFEP foreslår at NPE utarbeider retningslinjer og en veileder for håndtering av slike saker, slik at flest mulig av disse konfliktene kan løses minnelig mellom lege og pasient. I tillegg vil NFEP at NPE tydeliggjør overfor pasienter hvilke typer problemstilling som sjelden eller aldri blir tatt til følge og legger opp til god informasjon om dette på nettsider og ved trykket materiell.

 

Som et tiltak for å redusere administrasjonskostnader stiller NFEP spørsmål ved om terskelen for å søke erstatning gjennom NPE er for lav, og ønsker at man vurderer innføring av egenandel for søknad.

 

For Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

 

Bjørn E. Rosenberg

Leder