Høringssvar fra Fylkesmannen i Hedmark

Høring - Forslag til endring i vergemålsforskriften § 26

Dato: 19.01.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til forslag til endring i vergemålsforskriften § 26 om heving av beløpsgrensen for når fylkesmannen skal forvalte midler tilhørende personer med verge. Hovedformålet med forslaget er å legge til rette for at foreldre kan spare mer til egne barn uten at midlene skal forvaltes av fylkesmannen. Forslaget får også betydning for voksne, da det forutsettes samme beløpsgrense for mindreårige og for voksne under vergemål.

Forslaget går ut på å heve beløpsgrensen fra 2G (187 268) til 4G (kr 374 536). Fylkesmannen i Hedmark støtter forslaget.

Reglene om vergemålsmyndighetens forvaltning av finansielle eiendeler er begrunnet i ønsket om å bidra til en trygg forvaltning for mindreårige og voksne som ikke kan ivareta dette selv. Dagens ordning er begrunnet i at offentlig forvaltning av finansielle eiendeler gir størst trygghet, da den gir best mulighet for kontroll og dermed reduksjon av risiko.

Når beløpsgrensen nå er til vurdering ser vi likevel at ulike hensyn kan gjøre seg gjeldende når beløpsgrensen skal fastsettes.

Et viktig hensyn er ønsket om å beskytte mot misbruk av midler til personer under vergemål. Et annet viktig hensyn er at det offentlige ikke bør gjøre et for stort inngrep i vergeansvaret til foreldre til barn, og overfor forvaltningen av den enkeltes midler.

Når det gjelder mindreårige har Fylkesmannen riktignok få virkemidler til å fange opp et eventuelt misbruk når midler ikke er forvaltet av fylkesmannen. Fylkesmannen kan imidlertid, når særlige grunner tilsier det, ta midler som ligger under den fastsatte beløpsgrensen til forvaltning, nettopp grunnet behovet for beskyttelse, jf. vergemålslov § 49 første ledd tredje punktum. For å kunne ta denne unntaksregelen i bruk, må Fylkesmannen få kjennskap til saken.  

Når det gjelder voksne personer med oppnevnt verge, er situasjonen en noe annen, i det vergen som hovedregel har regnskapsplikt og Fylkesmannen, et tilsynsansvar med vergen.

Fylkesmannen legger til grunn at dersom beløpsgrensen blir hevet til 4G øker risikoen noe for tap av formue som følge av misbruk for både for mindreårige og voksne personer under vergemål som ikke er i stand til å ivareta egne interesser. Vi antar likevel at beskyttelsesbehovet ikke øker i takt med størrelsen på formuen, og at den økte risikoen dermed er marginal.

Fylkesmannen legger til grunn at de aller fleste foreldre ønsker det beste for sine barn også når det gjelder forvaltning av barnets midler. Vi er dermed av den oppfatning at foreldre, og barnet etter hvert som det vokser til, bør få større rom og valgmuligheter for å avgjøre hvordan de finansielle eiendelene skal forvaltes slik at barnet får en så trygg og god avkastning som mulig.

Dagens modell innebærer at de finansielle eiendeler skal konverteres til kontanter og plasseres som innskudd i bank, med mindre særskilte forhold tilsier noe annet, jf. § 50 annet ledd.

Etter vår mening er det uheldig at mindreårige og voksne under vergemål ikke har større valgmuligheter til å forvalte egne midler. Fylkesmannen reiser derfor spørsmålet om det ikke bør foretas en evaluering av dagens modell for forvaltningen av mindreårige og voksene under vergemål sine finansielle eiendeler.

En grunnforutsetning for forvaltningen av midler til personer under vergemål er at den gir like god avkastning som det forvaltning av midler utenfor ordningen gir. Det bør derfor til enhver tid arbeides for å sikre gode vilkår for plassering av midler på kapitalkonto underlagt fylkesmannens finansielle forvaltning, ved f.eks. forhandlinger med de bankene som er med i vergemålsordningen, jf. vergemålsforskriften § 25. Videre bør det også vurderes å åpne for større fleksibilitet når det gjelder valg av spareformer enn hva som er tilfellet i dag.

Samtidig som beløpsgrensen nå vurderes bør det også presiseres nærmere i forskriften hvorvidt fylkesmannen skal ta de finansielle eiendelene til mindreårige i sin helhet til forvaltning dersom grensen overskrides, eller kun det som overstiger beløpsgrensen.

Fylkesmannen mottar stadig flere søknader fra verger om å omdisponere midlene til personen under vergemål fra kontante midler til eiendom, verdipapir eller annet. Statens Sivilrettsforvaltning har i vedtak i klagesaker vist at det er åpnet opp investering i eiendom, men ut ifra en «helhetsvurdering». Det er derfor ønskelig med nærmere retningslinjer for behandling av disse sistnevnte sakene.

Til toppen