Høringssvar fra Ålesund kommune

Dato: 12.12.2018

Takk for mulighet til å gi uttalelse i saken. Min uttalelse vil berøre kun den delen som omtaler innføring av overtredelsesgebyr som økonomisk sanksjon mot leger.

Undertegnede jobber i delt stilling som kommuneoverlege og fastlege. Dette gjør at undertegnede har direkte innsyn i hvordan dagens praksis hos fastleger ivaretar regelverk om forskrivning av medikamenter på blå resept.

Det er flere faktorer per d.d. som kan føre til feilforskrivning av medikamenter på blå resept.

  1. Legen kontinuerer ofte forskrivning etter sin kollega, f.eks. ved fastlegebytte, der refusjonsvilkår er valgt fra før. Praksisen varierer, men mange reseptbestillinger foregår utenom legetime slik at legen ikke har anledning til å kontrollere refusjonsvilkår og avdekke eventuelle feil.
  2. Utydelig formulering av refusjonsvilkår. Palliativ behandling, f.eks som refusjonsvilkår, er ikke definert tydelig nok. Varighet av palliativ behandling kan variere avhengig av type kreftsykdom. 
  3. Komplisert regelverk og manglende beslutningsstøtte som gjør det vanskelig for leger å kontrollere egen forskrivning og unngå feil.
  4. Legen kan bli feilinformert av pasient eller andre bestillere av medikamenter, f.eks. hjemmetjenesten. Dagens praksis baserer seg på tillit.  Når pasient bytter fastlege og fornyer sine resepter, skrives ofte blå resepter ut fra opplysninger fra pasienten eller komparent opplysninger, f.eks. hjemmetjenesten.
  5. Bevisst feilforskrivning av legen.

Det er ca 27506 yrkesaktive leger i Norge. Ut fra tall angitt i tabell 1. på side 46, er det ca 165 leger i året som Helfo benytter ulike virkemidler overfor, som følge av avdekket feil forskrivning. Dette utgjør ca 0,5% av alle yrkesaktive leger. Det er usikkert hvor mange av disse 0,5%  gjør dette bevisst.

Det er angitt i høringsbrevet at «brudd på forskrivningsreglene gir ikke legen en direkte økonomisk fortjeneste».

Jeg vil tro at de aller fleste gjør feil enten pga mistolkning av regelverket og/eller refusjonsvilkårene eller at dagens system ikke legger til rette for å kunne eliminere feil. Med andre ord forvalter leger eksisterende regelverk om forskrivning på blå resept så godt de kan ut fra forutsetninger. Tabell 1 på side 46 viser at Helfos tiltak i form av regelmessige kontroller er effektive. Tallene som viser bruk at virkemidler som reaksjon overfor leger i Helfo har gått ned fra 2016 til 2017.

Konklusjon er at man helst må rette fokus på andre faktorer som kan føre til feilforskrivning og eliminere dem før man eventuelt går videre med innføring av økonomiske sanksjoner.

Dersom man innfører økonomiske sanksjoner før man har fått på plass presisering av eksisterende regelverk kan dette ramme feil og virke som urimelig tiltak mot leger som yrkesgruppe.