Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 11.12.2018

 

 

Helse og velferd

Helse og omsorg

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

Dato:

10.12.2018

 

 

Saksnummer:

18/26755-6

 

 

Deres ref.:

 

  

 

 

 

 

Høringsuttalelse - endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven kap. 25

 

 

 

Stavanger kommune viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring vedrørende forslag om endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven kap. 25, sendt ved brev av

13.09.2018.

 

Forslag til høringsuttalelse ble behandlet i Kommunalstyret for levekår 20.11.2018 og Stavanger formannskap 06.12.2018. Følgende høringsuttalelse ble vedtatt:

 

Høringsuttalelse

Stavanger kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene i lov og forskrift med

følgende presiseringer:

 

Stavanger kommune støtter innføring av overtredelsesgebyr for overtredelse av aktuelle

lovbestemmelser omtalt i høringen. Stavanger kommune mener innføring av

overtredelsesgebyr på de foreslåtte områdene ivaretar viktige samfunnshensyn, bl.a.

hensynet til pasient- og brukersikkerhet, å unngå misbruk av offentlige midler, signaleffekt i forhold til lovlige aktører, og tilliten til det offentlige systemet.

 

Det er viktig å ha tilstrekkelige og hensiktsmessige reaksjonsformer for at regelverket skal

være effektivt og formålet bak lovreguleringen oppnås. Innføring av overtredelsesgebyr vil etter Stavanger kommunes vurdering gi en større fleksibilitet ved valg av sanksjonsformer

etter lovbrudd, og gi mulighet for mer treffende reaksjoner.

 

Stavanger kommune vektlegger også den individualpreventive og allmennpreventive

virkningen et effektivt reaksjonssystem har.

 

Stavanger kommune vil understreke viktigheten av å ivareta det rettssikkerhetsmessige

aspektet ved innføring av overtredelsesgebyr, herunder at aktuelle forvaltningsmyndigheter

har tilstrekkelige ressurser til å ivareta en forsvarlig saksbehandling. Det må dessuten være

en forutsetning i den enkelte sak at et mer inngripende virkemiddel/reaksjon ikke bør brukes hvor det samme målet kan nås med mindre inngripende virkemidler.

 

Når det gjelder forslaget om innføring av overtredelsesgebyr for misbruk av blåreseptordningen, vil Stavanger kommune særlig bemerke følgende:

 

Blåreseptforskriften kan til dels være krevende å navigere i. Dette tilsier at det må legges til

rette for god informasjonstilgang for legene som skal anvende forskriften, særlig med tanke

på forskrivninger i randsonen. Stavanger kommune vil i denne sammenheng understreke

viktigheten av at nasjonale myndigheter prioriterer å få på plass verktøy for

beslutningsstøtte som er fullt integrert i legenes journalsystem/programvare. Stavanger kommune vil videre påpeke viktigheten av at fortolkning av blåreseptforskriften hva gjelder

medisinske definisjoner er avklart, slik at ikke uklarheter i forskriften medfører utilsiktede feil fra legenes side.

 

Med hilsen

 

 

Eli Karin Fosse

Tord Anton Haaland

direktør

helsesjef

 

 

                                                                               Ragnhild Øvrebø

                                                                               saksbehandler

 


       

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur