Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Unio

Dato: 03.04.2019

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep.

0030 Oslo

Vår saksbehandler

Kopi til

Vår dato

Vår referanse

Deres referanse

Henrik Dahle

30.03.2019

HD

Høring – endringer i forskrift om dagpenger

Det vises til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 6. februar 2019 hvor det foreslåes endringer i forskrift om dagpenger. Unio takker for muligheten til å få komme med innspill i høringsprosessen.

Departementet foreslår i høringsnotatet endringer i bestemmelsen i dagpengeforskriften som omhandler inntekter opptjent gjennom deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, samt en ny bestemmelse som omhandler dagpengerettigheter for permitterte deltakere i arbeidsmarkedstiltaket "varig lønnstilskudd".

1. Forslag om endringer i dagpengeforskriften § 3-1

Forslaget gjelder endringer i hvilke inntekter som skal telle med i minsteinntektskravet for dagpenger etter folketrygdloven § 4-4 første ledd.

Dagpengeforskriften § 3-1 oppstiller en liste over arbeidsmarkedstiltak, hvor majoriteten av tiltakene ikke lenger eksisterer, eller har fått en annen form. Departementet forslår å oppdatere bestemmelsen vedrørende arbeidsmarkedstiltak slik at den samsvarer med dagens situasjon.

En gjennomgang av dagens tiltaksportefølje viser at arbeidsmarkedstiltakene i all hovedsak ikke genererer lønn. Ved siden av de fleste arbeidsmarkedstiltak mottar brukerne inntektssikring f.eks arbeidsavklaringspenger. De av dagens arbeidsmarkedstiltak som genererer lønn som en direkte følge av tiltaksdeltakelsen, er midlertidig lønnstilskudd, varig lønnstilskudd og varig tilrettelagt arbeid.

Midlertidig lønnstilskudd, og varig lønnstilskudd foreslår departementet at skal føre til dagpengeopptjening. Unio er helt enig i en slik vurdering. De ansatte på slike tiltak deltar i det ordinære arbeidslivet.

Derimot foreslår departementet at bonus (1 G) som gis til dem som deltar i varig tilrettelagt arbeid ikke skal kunne gi opptjening av dagpengeopptjening. Dette vil være en endring sammenlignet med dagens praksis under dette tiltaket hvor bonus i dag gir dagpengeopptjening. Deltagere på varig tilrettelagt arbeid har uføretrygd eller er under vurdering for uføretrygd, og deltakeren er ikke ansatt på vanlige arbeidsvilkår.

Etter Unios syn vil endringen ha begrenset eller ingen betydning. Retten til dagpenger faller uansett bort ved hel uføretrygd. Dersom medlemmer likevel skulle komme i en situasjon hvor dagpenger skulle bli aktuelt, vil vedkommende sannsynligvis ikke oppfylle vilkåret om å være reell arbeidssøker i folketrygdloven § 4-5.

2. Forslag om å unnta personer i ordningen med varig lønnstilskudd fra kravet i folketrygdloven § 4-5 om å være arbeidsfør for å anses som reell arbeidssøker ved permitteringer

Departementet foreslår at det innføres en særregel om at permitterte personer med varig lønnstilskudd kan unntas fra kravet om arbeidsførhet i folketrygdloven § 4-5, slik at de kan motta dagpenger under permitteringen.

Unio støtter en slik endring fullt ut. Personer med varig lønnstilskudd har et ordinært arbeidsforhold, men med dagens regelverk vil de sannsynligvis ikke oppfylle vilkåret om å være reell arbeidssøker i folketrygdloven § 4-5. Dersom vedkommende skulle bli permittert vil det kunne føre til avslag på dagpenger. Det vil igjen kunne medføre at flere velger å motta uføretrygd, fremfor å motta varig lønnstilskudd. Unntak fra kravet i folketrygdloven § 4-5 vil bøte på denne tendensen.

Vennlig hilsen

Unio

Anne Folkvord
sekretariatssjef

Henrik Dahle

fagsjef og advokat

Vedlegg

Til toppen