Høringssvar fra Glitre Energi Nett AS

Dato: 30.06.2020

Vi viser til Olje- og energidepartementet (OED) sitt høringsnotat som omhandler forslag til endringer i Energiloven (Lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m), av 02.04.2020.

Glitre Energi Nett ønsker å gi kommentarer til forslag om endring i § 4-7 i ovennevnte lov.

§ 4-7 omhandler krav om funksjonelt skille for landets nettselskap og hvorvidt dette skal gjelde alle nettselskap, eller om det er selskap over en viss størrelse, målt i antall kunder.

Formålet med funksjonelt skille er kundene skal være trygge på at det ikke er samrøre mellom monopol- og konkurranse utsatt virksomhet. Det vil si at kundene skal kunne forholde seg til nettselskapet og være trygge på at de får objektive og nøytrale svar på sine henvendelser, uten at disse skal være farget av øvrig virksomhet i den organisasjonen nettselskapet er en del av. Dette skillet kan en vanskelig oppnå, dersom nettselskapet ikke er funksjonelt adskilt fra annen konkurranse utsatt virksomhet.

Kravet som er utformet i § 4-7 bør naturligvis gjelde alle selskap, uansett størrelse. Hvis den ikke gjør det, gir hele paragrafen liten mening. Kundene bør ha samme beskyttelse i alle nettselskap, uansett størrelse på selskapet. Det er vanskelig å finne saklige og reelle argumenter for at kravet skal frafalles for mindre selskap. Det kan være praktiske utfordringer i forhold til å etterleve loven, slik en skal, for mindre selskap. Men det er ikke noe reelt argument i forhold til lovparagrafens intensjon.

Vi anmoder OED om å fjerne grensen for fritak, slik at alle nettselskap kan operere under de samme rammevilkår. En unntaksbestemmelse som omfatter ca 65% av landets nettselskap, underminerer mye av intensjonen med selve lovbestemmelsen.