Høring - Endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2020

Vår ref.: 19/133

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak.

Energiloven stiller i dag krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettforetak som har mer enn 100 000 kunder. Størrelsesgrensen på 100 000 nettkunder er opphevet ved lovendring i 2016, som trer i kraft 1. januar 2021. Fra da av vil kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille i utgangspunktet gjelde for alle nettforetak.

I høringsnotatet foreslås det endringer i energiloven § 4-7 som gjør unntak fra kravet om funksjonelt skille for nettforetak med 10 000 eller færre kunder.

Energiloven § 4-1 har en bestemmelse om at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kan fastsette supplerende vilkår om selskapsmessig og funksjonelt skille. Bestemmelsen blir overflødig ved siden av reguleringen av det samme i energiloven med forskrifter, og foreslås opphevet.

Høringsfristen er 1. juli 2020.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til
postmottak@oed.dep.no.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Charlotte Heberg Trondal, e-post Charlotte-Heberg.Trondal@oed.dep.no og telefon 22 24 63 12.

Med hilsen

Olav Boge (e.f)

avdelingsdirektør                                                      Charlotte Heberg Trondal

                                                                                     seniorrådgiver

 

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Distriktsenergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Distriktsenergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon