Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (EØS-forskriften). Endringene skal gjennomføre nye EØS-krav i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv som er fastsatt i direktiv 2013/55/EU og kommisjonsforordning 2015/983. Endringsdirektivet fra 2013 er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen, men dette forventes å skje i løpet av 2016. I forslaget videreføres dagens ordning for godkjenning av yrkesutøvere utdannet i andre EØS-stater. Det foreslås enkelte tillegg og justeringer som er nødvendige for å gjennomføre direktivets minstekrav.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.09.2016