Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Høringssvar. Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell. Gjennomføring av endringer i yrkeskvalifikasjonsdirektivet

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev datert mai 2016 vedrørende ovennevnte. Frist for uttalelse 16.september 2016.

Departementet ber spesielt om uttalelse til følgende forslag:   

1) å ikke forskriftsregulere delvis adgang til yrkesutøvelse (høringsnotatet kapittel 11)

2) bestemmelser om profesjonskort (forskriftsforslaget §§ 20a til 20e og høringsnotatet kapittel 12)

3) regulering av plikten til å varsle til andre lands myndigheter (forskriften § 28 og høringsnotatet kapittel 15)

For øvrig inviteres det til å uttale seg om alle deler av høringsnotatet.

Helseforetakene er selvstendige høringsinstanser på linje med de regionale helseforetak. Vi er kjent med at enkelte av våre helseforetak alt har, eller vil, benytte seg av denne muligheten. Vi har likevel sendt ut forespørsel til alle foretak og bedt om at de gir oss innspill til et regionalt høringssvar. Våre kommentarer nedenfor ivaretar også hovedtrekkene i de mottatte innspill.

Helse Sør-Øst RHF har følgende korte kommentarer til forslagene:

Ad pkt. 1:

Vi støtter forslaget om ikke å forskriftsregulere delvis adgang til yrkesutøvelse. Etter vårt syn er det ikke behov for en slik særskilt regulering. Dette ville tvertom virke unødig byråkratiserende.     

Ad pkt. 2:

Vi støtter forslaget til implementering av bestemmelsene om profesjonskort. Forslaget innebærer såvidt vi kan se at generelle krav til saksbehandling og dokumentasjon ivaretas på en betryggende måte, samtidig som dokumentasjonsarbeidet for den enkelte søker lettes. Vi forutsetter imidlertid at samlet søknadsprosess ikke blir mer tidkrevende enn de nåværende autorisasjons- og godkjenningsordninger. Dette er særlig viktig for de foretak som driver aktiv utenlandsrekruttering av sykepleiere m.fl. 

Ad pkt. 3:

Vi støtter forslaget til ny varslingsbestemmelse og vil understreke betydningen av ikke bare Statens helsetilsyn og politiet, men også Helsedirektoratet nå gis mulighet til å varsle andre stater i situasjoner der retten til å utøve yrke er tilbakekalt eller begrenset eller der det er falt dom om dokumentfalsk. Nåværende varslingsplikt skjerpes med dette tydelig. Det er viktig for å sikre tilgang på kvalifisert helsepersonell i en tid der rekruttering på tvers av landegrensene øker i omfang og hyppighet.

Vi har heller ingen vesentlige merknader til øvrige deler av høringsnotatet.   

 

For HR-direktør Anne Biering:

Helse Sør-Øst RHF

Med vennlig hilsen

 

Dag Sæming Vatne

Spesialrådgiver HR