Høringssvar fra Delta- en arbeidstakerorganisasjon i YS

Høring om forslag om endringer i EØS- forskriften om godkjenning av helsepersonell

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Delta vil i sitt høringssvar konsentrere seg om to av hovedspørsmålene fra departementet, det som angår delvis adgang og profesjonskort.

 

Delvis adgang til yrkesutøvelse

Vi ser at endringen i EØS-reglene gjør at man må endre regler for godkjenning og adgang til å utøve de yrkene i helse og omsorgsektoren som ikke er harmoniserte og som omfattes av den generelle ordningen for godkjenning. En av konsekvensene er da at delvis adgang til yrkesutøvelse blir mindre relevant med det nye regelsettet

 

Like fullt ønsker vi å understreke at det kan være uheldig at utenlandske arbeidstakere vil kunne få ett inntrykk av å være kvalifisert for å jobbe i Norge, samtidig som de mangler mye kompetanse/kvalifikasjoner for å være aktuelle for de jobbene med autorisasjon.

 

Det er også en fare for at profesjoner med autorisasjon kan bli svekket som konsekvens av en konkurranse med utenlandske arbeidstakere med mindre relevant kompetanse og dårligere lønns- og arbeidsvilkår. For flere av våre yrkesgrupper for eksempel tannpleiere, vil personell med utenlandsk utdanning skille seg så sterkt fra norske tannpleiere, at det vil gå utover pasientsikkerhet og skikketheten for yrkesutøvelse.

 

Hvis dette skal fungere godt, er man avhengig av at mange utenlandske arbeidstakere tilbys etter- og videreutdanning i de ulike fagene for å tilfredsstille kompetansekravene til helsepersonell i Norge.

 

Profesjonskort

Profesjonskort er en fornuftig måte for arbeidstakere og få legitimert at innehaveren oppfyller bestemte kvalifikasjonskrav, for dermed å gjøre det unødvendig med annen dokumentasjon for å arbeide i ett annet EØS –land. Dette er da en dokumentasjonsordning som ikke i seg selv gir rett til utøve ett yrke.

 

Vi mener at slike systemer bør være profesjonsnøytrale, og at det bør fremgå at man ønsker at flest mulige arbeidstakere innenfor helsesektoren får muligheten til en forenklet dokumentasjon av kompetanse for å arbeide i de ulike EØS-landene.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Delta

 

 

Erik Kollerud (sign.)

Leder