Høringssvar fra Helse Nord- Trøndelag HF

Høring endringer i EØS- forskriften om godkjenning av helsepersonell

Dato: 06.09.2016

Svartype: Med merknad

HR- avdelingen og Fag- og forskningsavdelingen i Helse Nord- Trøndelag, har i felleskap gjennomgått denne høringen på endring i EØS- forskriften for godkjenning av helsepersonell.

 

Vårt syn er at forslaget som foreslås fra HOD synes gode og forståelige.

 

Vi har følgende kommentarer:

 • Til kapittel 11 - om å ikke forskriftsregulere delvis adgang til yrkesutøvelse.
  • Vårt syn er at dette ikke vil berøre oss i særlig grad da vi setter krav om norsk autorisasjon og godkjenning ved tilsetting i alle helsefaglige stillinger. Forslaget er ok.
 • Til kapittel 12 - bestemmelser om profesjonskort
  • Vårt syn er at forslaget er ok.
  • Vi lurer likevel på om det vil være slik at en yrkesutøver i et EU/EØS-land som ikke har sin utdanning i fra området som reguleres av avtalen, men får autorisasjon/ godkjenning til å bruke profesjonsbetegnelsen i landet, også vil kunne søke å få sitt profesjonskort i IMI og derved automatisk skal godkjennes med samme profesjonsbetegnelse i EØS-landene? Vi mener det ville vært en fordel.
 • Til kapittel 15 – regulering av plikten til å varsle til andre lands myndigheter
  • Vårt syn er det samme som HOD’ s, vi er helt enige i at helsepersonell skal reguleres på samme måte som for øvrige yrker i forhold til politiets varslingsplikt og registrering. Det vil etter vår forståelse øke kvaliteten på de norske politiattestene vi kan kreve.
  • Vi syns også det er betryggende at kravet til varslingen nå er satt til innen tre dager både ved fratakelse av retten til yrkesutøvelse og ved opphevelse av begrensningen/forbudet.