Høringssvar fra Trondheim kommune

Saksprotokoll - Høring - Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtedato: 13.09.2016

Sak: 225/16

Tittel: Saksprotokoll: Høring - Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell

Resultat: Behandlet

Arkivsak: 16/21653

Vedtak

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet:

1. Trondheim kommune mener at delvis adgang til yrkesutøvelse bør forskriftfestes.

2. Trondheim kommune støtter forskriftsbestemmelser om profesjonskort

3. Trondheim kommune støtter forskriftfesting av plikten til å varsle til samtlige EØS-stater dersom en yrkesutøver har fått begrenset eller tilbakekalt (helt eller delvis) retten til å utøve yrket eller når det foreligger dom på bruk av falske vitnemål i forbindelse med søknad om godkjenning.

4. Trondheim kommune støtter forskriftskrav om vertstatens adgang til å innføre språkkontroller

5. Trondheim kommune støtter forskriftsfesting av egen bestemmelse om klage og klageinstans

Behandling:

Votering

Innstillinga ble enstemmig vedtatt

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

 

Vedlegg