Forsiden

Høringssvar fra Jussformidlingen

Høringssvar fra Jussformidlingen vedrørende endringer i forsikringsavtaleloven

Dato: 07.06.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev datert den 06.03.18, hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslaget om å endre forsikringsavtaleloven med gjennomføring av det nye forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD).

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å innføre nye regler om erstatning i forsikringsavtaleloven §§ 1-9 og 1-10, for tilfeller der selskapet har brutt sine plikter etter § 1-3 eller andre rettsregler. Dette innebærer at kostandene forbundet med selskapets pliktbrudd i utgangspunktet skal dekkes av selskapet og ikke av kunden.

Jussformidlingen erfarer at forbrukere er opptatt av forsikring. Ofte vil produkter og tjenester være for kompliserte for en forbruker å sette seg inn i på egen hånd, og forbrukere er derfor nødt til å stole på forsikringsrådgivning som tilbys fra en profesjonell aktør. Det er med bakgrunn i dette behov for økt forbrukerbeskyttelse i slike tilfeller.

Jussformidlingen stiller seg derfor positiv til endringene i forsikringsavtaleloven, da det gir forbrukere et bedre vern i møte med forsikringsselskaper. Vi etterlyser imidlertid større endringer forbundet med reglene om erstatning. Hva gjelder tilbyderens informasjonsplikt, er det etter vår vurdering behov for en konkretisering av de foreslåtte regler. Vi vil videre knytte noen bemerkninger til høringsnotatet.

Bemerkninger til nye erstatningsregler i forsikringsavtaleloven §§ 1-9 og 1-10

I høringsbrevet under punkt 12.3, fremgår det at det er grunn til å anta at det også i fremtiden vil være slik at kostnaden i praksis vil bæres av den enkelte kunde, som påføres et tap som følge av tjenesteyterens pliktbrudd. Videre fremgår det av høringsnotatet at lovforslaget er begrenset til en regel som innebærer at kostnadene plasseres hos foretaket, i de tilfellene der kunden er i stand til å avdekke brudd på plikter, og har ressurser og kompetanse til å forfølge kravet.

Jussformidlingen er kritisk til at kundene pålegges et så omfattende ansvar for å avdekke og forfølge pliktbrudd som skyldes selskapet. Da egenskapene til forsikringsprodukter i utgangspunktet gjør det særlig vanskelig for en forbruker å avdekke pliktbrudd, mener vi det må iverksettes ytterligere tiltak for å styrke vernet til kundene. Slik lovforslaget fremstår for Jussformidlingen per nå, er forfølgelse av krav mot selskapene forbeholdt de mest ressurssterke. Dette påpekes også i høringsnotatet.

Bemerkninger til informasjonsplikten i forsikringsavtaleloven § 1-5

Generelt vil ikke forbrukeren ha anledning til å gjøre et pliktbrudd gjeldende dersom han eller hun ikke er kjent med hvilke krav som normalt må kunne stilles til forsikringsselskapene. Jussformidlingen er av den oppfatning at en streng informasjonsplikt til dels kan bøte på dette problemet.

Med bakgrunn i dette er det vår vurdering at informasjonsplikten etter forslagets § 1-5, særlig bokstav g, bør tolkes vidt slik at tilbyderen av forsikring også forpliktes til å opplyse om krav etter lov og forskrift som forbrukeren kan stille overfor selskapene. Et eksempel kan tenkes å være at selskapene pålegges å opplyse om at forbrukeren kan forvente en forsvarlig risikovurdering, og at den individuelle risikovurderingen som de eventuelt har foretatt skal meddeles forbrukeren.

En streng informasjonsplikt kan gi forbrukeren bedre muligheter til å oppdage eventuelle pliktbrudd, og samtidig fungere som en kvalitetssjekk ved at selskapene blir mer oppmerksomme på at de overholder sine forpliktelser. Dersom forbrukeren vet hvilke krav han eller hun kan stille til selskapene, vil forbrukeren ha bedre forutsetninger for å avdekke pliktbrudd.

Strengere informasjonsplikt vil ikke uten videre gi forbruken grunnlag for å vurdere om arbeidet til selskapene er kvalitativt forsvarlig. Formidling av opplysninger om selskapenes plikter overfor forbrukerne kan likevel gi kundene en mulighet til å sette seg inn i sine rettigheter, og gjøre dem mer oppmerksomme på eventuelle pliktbrudd fra tjenesteyterne. Jussformidlingen er derfor av den oppfatning at en strengere informasjonsplikt kan forenkle mulighetene for forbrukere til å avdekke pliktbrudd. Særlig der pålagte krav etter lov og forskrift ikke er overholdt.

På bakgrunn av det ovennevnte foreslår Jussformidlingen at informasjonsplikten etter forslagets § 1-5 bokstav g konkretiseres. Et forslag til konkretisering er at det inntas i bestemmelsen at selskapene skal informere kundene om hvilke forventninger de med rimelighet kan stille til virksomheten etter pålagte plikter fastsatt i lov eller forskrift. Dette vil gjøre det enklere for forbrukeren å vurdere et eventuelt erstatningskrav.

Oppsummering

Oppsummert mener Jussformidlingen at det er et behov for ytterligere regulering som sørger for at forbrukere har en reell mulighet til å oppdage og eventuelt forfølge erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med forsikringsavtalen. Vi stiller oss negative til at informasjonsplikten etter § 1-5 fremstår vag og lite konkretisert. For øvrig stiller Jussformidlingen seg positiv til lovendringene som bidrar til økt forbrukervern.

Vedlegg