Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Svar fra Sørlandet sykehus HF (SSHF) på høring endringer av forskrift om håndtering av humane celler og vev)

Dato: 17.12.2015

Svartype: Med merknad

Forskriftsendringene har vært sendt på høring til medisinsk serviceklinikk og kirurgisk klinikk i Sørlandet sykehus HF (SSHF).

SSHF ser på utredningen som god og utfyllend, og støtter forslaget til endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev.