Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev

Dato: 17.12.2015

Svartype: Uten merknad

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 16. september 2015.

Vi har ingen merknader.

Vedlegg