Høringssvar fra St. Olavs Hospital HF

Høring - endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev

Dato: 18.12.2015

Svartype: Med merknad

St. Olavs Hospital har gått gjennom og gjort seg kjent med de foreslåtte endringer. Endringene er også gjennomgått med Kvinneklinikken, Fertilitetsseksjonen, Laboratoriemedisinsk klinikk, avdeling for medisinsk mikrobiologi og avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Hornhinnebanken og Beinbanken.

St. Olavs Hospital støtter i det vesentligste de fremlagte endringer.

Man vil imidlertid bemerke til fremlagt forslag til § 4, 7. ledd hvor det refereres til virksomhetens eier. Man antar at man her refererer til helseforetakets ledelse. Eierbegrepet peker på HOD eller RHF jf helseforetaksloven § 3 nr 2. For å unngå uklare ansvarsforhold, bør man vurdere å endre ordlyden.

Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser vil man bemerke at det vil være svært krevende å holde oppdatert oversikt på alle godkjente virksomheter. For en effektiv tjenesteutøvelse må denne oversikten være lett tilgjengelig for alle virksomheten som driver aktivitet innen for forskriftens virkeområde.