Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Dato: 26.09.2019

Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF vedrørende Endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister, forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

Vi viser til høringsbrev datert 26. juni 2019 og takker for muligheten til å komme med høringssvar.

Vedrørende innmelding av laboratoriefunn til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS): Det foreslås en plikt for laboratoriene til å innmelde alle mikrobiologiske prøvesvar, inkludert negative svar. Spørsmålet er om man ikke egentlig mener «alle prøver tatt for å undersøke på meldingspliktige sykdommer»? Det forslås i tilfelle at dette presiseres i § 2-3. Uavhengig av om denne antakelsen er riktig, er det vanskelig å overskue hvorvidt dette er realistisk å gjennomføre, og om det er riktig bruk av ressurser. Her bør man nok lytte til innspill fra de mikrobiologiske laboratoriene. Intensjonen er imidlertid god, og dersom man lykkes, vil det være et løft for smittevernet totalt sett.

Vedrørende varslingsplikt for helsepersonell ved overflytting av pasienter mellom helseinstitusjoner: Forslaget støttes. Helse Midt-Norge RHF er imidlertid i tvil om ambulansepersonell blir godt nok ivaretatt og om det kan være nødvendig også å forskriftsfeste en plikt for behandlingsansvarlig institusjon til å varsle ambulansepersonell som skal transportere en smittefarlig pasient, slik at det kan tas høyde for dette før, under og etter transporten.

I § 3-4 foreslås at ordet «sykehushygiene» (i «… det regionale kompetansesenter for sykehushygiene») erstattes med «smittevern».

Videre i § 3-4 står det at «Leger som mistenker eller påviser utbrudd (…) skal varsles til kommunelegen og fylkesmannen.» Foreslår å bytte ut «varsles» med «varsle».

§ 7-1 nytt annet ledd: Den nye setningen er svært vanskelig å forstå og foreslås omformulert.

Vedlegg 1, gruppe A, punkt 1.8: Helse Midt-Norge RHF er gjort kjent med at fagmiljøene har begynt å ta i bruk et nytt navn for Clostridium difficile, nemlig Clostridioides difficile. Det foreslås å få med denne endringen i forskriftsteksten. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/clostridium-difficile-infeksjon/

Vedlegg 1, gruppe A, nytt punkt 1.10: Blodbaneinfeksjoner (bakteriemier): er det snakk om alle typer blodbaneinfeksjoner eller kun kateterrelaterte? Foreslår spesifisering i tekst.

Vedrørende Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften): Ingen innspill. Forslaget støttes.

Vedrørende Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer: Helse Midt-Norge RHF støtter at karbapenemaseproduserende bakterier (KPB) tilføyes listen, men forutsetningen må være at det foreligger faglige retningslinjer/anbefalinger for håndtering av KPB og at disse oppdateres jevnlig.