Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 24.09.2019

Norsk Sykepleierforbund (NSF) sine kommentarer til høringsforslaget er blant annet basert på dialog med aktuelle faggrupper; helsesykepleiere, geriatriske sykepleiere, bedriftssykepleiere, revmatologiske sykepleiere, sykepleiere innen smittevern og innen migrasjonshelse.

NSFs viktigste innspill:

•Vaksiner skal kunne registreres i SYSVAK, uten reservasjonsrett eller krav til samtykke

•Laboratoriefunn som beskrevet i forslaget skal meldes elektronisk

•Varslingsplikt for helsepersonell – også sykepleiere – ved overflytting av pasienter mellom helseinstitusjoner støttes, når mistanke om/bekreftet smittsom sykdom

•God og tilpasset informasjon til både befolkningen og helsepersonell må utarbeides

3.1 Registrering av vaksiner i SYSVAK

Vi støtter forslaget om at alle vaksiner skal registreres i SYSVAK, uten reservasjonsrett eller krav til samtykke. Med økt forekomst av smittsomme sykdommer og økende vaksinasjonsmotstand, er det viktigere enn noen gang med god oversikt over faktisk vaksinasjonsstatus i befolkningen. Det er også et vesentlig poeng å få kunnskap om effekten av vaksinasjonsprogrammene.

Vår erfaring er at «folk flest» forventer at vaksiner registreres og opplever dette uproblematisk med tanke på personvern. De forventer at helsetjenesten har oversikt, og selv å kunne finne oversikt over egne vaksiner.

Registrering av indikasjon for influensavaksinering vil være et viktig bidrag til mer målrettede tiltak som bidrag til økt vaksinasjonsdekning.

Gode vaksinasjonsregistre har også betydning i behandling av pasienter. Infeksjoner som er vanskelige eller tidkrevende å behandle, gir store utfordringer både for pasient og helsevesen. Enkelte med autoimmun sykdom kan nærmest bli pleietrengende i en periode uten immunsupprimerende medisinsk behandling, når det er infeksjonen som må behandles først og fremst. I tillegg kan ikke disse vaksineres med levendebaserte vaksiner (eks. meslinger) uten å ta en lengre pause i behandlingen. Pasienter som allerede bruker immunsupprimerende behandling, vil være svært sårbare ved en tuberkuloseepidemi. Enkelte nyere medisiner har potensielt farlige bivirkninger dersom pasienten ikke har tatt f.eks. pneumokokkvaksine, spesielt over en viss alder.

Disse eksemplene viser at et godt register over vaksiner, gode meldesystem, oversiktlige og gode rutiner for behandling ved kjent eller mistenkt smitte, er viktig både for pasienten og helsetjenesten.

3.2 Innmelding av laboratoriefunn til MSIS

Plikt til å melde inn mikrobiologiske prøvesvar elektronisk, støttes. Det vil gi et mer helhetlig og korrekt bilde av utbruddssituasjoner, antibiotikaresistens mm. Digitalisering av denne type oppgaver er en nødvendig og ønsket utvikling.

3.3 Varslingsplikt for helsepersonell ved overflytting av pasienter mellom helseinstitusjoner

Forslaget innebærer en forskriftsfestet varslingsplikt også for sykepleiere, når man mistenker at pasient som skal overflyttes har en smittsom sykdom. Dette er spesielt viktig med tanke på resistente bakterier/virus, men også smittsomme sykdommer som kikhoste og tuberkulose. Sykepleiere erfarer at det sjelden opplyses om smitte når pasienter kommer akutt til avdelinger/ poliklinikker fra f.eks. legevakt. Vi støtter forslaget.

Det er viktig med god informasjon til sykepleiere og leger hvis/når denne plikten innføres, slik at roller og ansvar kan avklares i aktuelle situasjoner. Det samme gjelder for å melde kjent smittsom sykdom til registre.

3.4 Meldingsplikt for helsetjenesteassosierte infeksjoner, 3.5 Sykdom forårsaket av KPB som allmennfarlig smittsom sykdom og 3.6 Tekniske endringer i MSIS-forskriften

Ingen merknader.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi har pekt på behovet for informasjon om forskriftsendringer vedr. varslingsplikt, rettet spesielt mot sykepleiere og leger. Norsk Sykepleierforbund kan være en nyttig bidragsyter i dette.

Nye bestemmelser vedr. registrering av vaksiner i SYSVAK krever også god informasjon på flere språk, ut til både publikum og helsepersonell, til bruk i relevante kanaler. Utarbeidelse og distribusjon av informasjon vil vi anta har noen mindre økonomiske og administrative konsekvenser.

Vedlegg