Høringssvar fra DIPS AS

Dato: 16.09.2019

Høringssvar fra DIPS AS - Endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv.

Vi viser til høringsbrev datert 26. juni 2019. DIPS AS har følgende innspill til forskriftsendringene:

Bakgrunn

Våre kunder benytter DIPS Lab til enkelte mikrobiologiske undersøkelser (hurtigtester, blodkultur osv). Rutinen har vært at prøver med positive funn på slike tester videresendes mikrobiologiske laboratorier for videre undersøkelse. Slik sett har dagens rapporteringskrav blitt sikret. Dette er bruk innenfor en laboratoriedisiplin systemet ikke er designet for i utgangspunktet og endring til rapportering også av negative svar gir dermed behov for dypere endringer av systemet da det ikke er designet for denne typen rapportering per i dag.

Viser til pkt 4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Utklipp:

"Forslaget om endringer i MSIS om innføring av varslingsplikt for helsepersonell og å definere KPB som allmennfarlig smittsom sykdom vurderes ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Forslaget om innmelding av mikrobiologiske laboratoriefunn til MSIS dekkes innenfor gjeldende budsjettramme. Det er nødvendig med mindre systemendringer ved laboratoriene for utsendelse av svarrapporter og det vil dreie seg om anslagsvis ett dagsverk per laboratorium. Endringen vil legge til rette for fremtidige endringer i meldeplikten til MSIS. "

Kommentar:

Endring av Dips Lab og tilsvarende systemer, som i dag brukes i forbindelse med enkete screening undersøkelser, for å etterleve kravene i forslaget til forskriftsendring innebærer videreutvikling som ikke er kostnadsfritt hverken for leverandørene eller deres kunder.

Viser til pkt 3.2 Innmelding av laboratoriefunn til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer

Utklipp:

"Elektronisk innmelding fra laboratoriene vil gjøres ved at MSIS påføres som mottaker av testresultatene på lik linje med legen som har rekvirert testene."

Kommentar:

Flere laboratoriesystem støtter kun en hovedmottaker, men har mulighet for en eller flere kopimottakere.

Teksten bør endres til ".. at MSIS legges til som kopimottaker av testresultatene .."

Generell kommentar:

Vi savner en tentativ tidsplan for innføring. For systemleverandører er det viktig å sikre god nok tid for leverandørene til å implementere nødvendige endringer og få de satt i bruk hos deres kunder.