Høringssvar fra Helse Nord-Trøndelag

Dato: 26.09.2019

Høring - endring i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv

Departementet sitt høringsnotat er godt begrunna og viktig for å kunne utnytte kunnskapen en har samla sett gjennom å samle denne og bruke den til å fremme folkehelsa og raskere og mer målretta kunne iverksette tiltak.

1) Endringer i SYSVAK-forskriften for å få bedre oversikt over befolkningens vaksinasjonsstatus ved at alle vaksinasjoner skal registreres, støttes.

2) Endringer i MSIS-forskriften for å få bedre data og bedre kunnskap om forekomst av smittsomme sykdommer, støttes. Departementet sitt forslag i høringsnotatet om å legge til rette for bedre oversikt over antall og hvilke tester som tas ved mikrobiologiske laboratorier, støttes.

3) Plikt for helsepersonell til å varsle om smittsom sykdom til mottakende helseinstitusjon ved overflytting av pasienter, støttes.

4) Ny meldingsplikt for helsetjenesteassosierte infeksjoner til MSIS, støttes under forutsetning av gode verktøy og gjenbruk av data/ informasjon som likevel registreres i våre systemer. Viktig å avklare dette opp mot de overvåkningsverktøy vi allerede har for helseassosierte infeksjoner i spesialisthelsetjenesten og hvordan disse skal videreføres eller kan avsluttes.

Å tilføye sykdom forårsaket av karbapenemaseproduserende bakterier (KPB) på listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer, støttes.