Høringssvar fra Kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange

Dato: 16.09.2019

Endring i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv. og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

 1. Endring i SYSVAK forskriften ved at alle vaksinasjoner skal registreres uten pasientens samtykke.

  Vi er positive til at det innføres obligatorisk registrering av alle gitte vaksiner. Vi er også positive til at det opplyses indikasjon for influensavaksinering.

  Kommunene bør ved en slik registrering fortløpende kunne innhente opplysninger fra registrene for å sette inn nødvendige tiltak for å øke vaksineringen i befolkningen, samt se effekten av tiltakene.

 2. Endring i MSIS-forskriften om å legge til rette for å få oversikt over antall og hvilke tester som tas ved mikrobiologiske laboratorier med tanke på om økning i antall positive tester skyldes en reell økning i antall syke eller om økningen skyldes økning i antall prøver

  Dette er vi positive til, og dette vil bidra til korrekte vurderinger i forhold til hva den faktiske økningen av positive svar på smittsom sykdom forårsakes av.

  Kommuneoverlegen har ansvar for til enhver tid å ha løpende oversikt over de epidemiologiske forholdene i sitt område. Det bør vurderes om melding til kommuneoverlegen, ved en slik endring i MSIS-forskriften, bør gå direkte fra laboratoriet (og ikke fra behandler) med den samme informasjonen som pr. i dag står på MSIS-meldingene til kommuneoverlegen. Dette for å kunne bidra med raskere håndtering av smittesituasjonen i kommunene.

 3. Innføring av plikt for helsepersonell til å varsle om smittsom sykdom til mottakende helseinstitusjon ved overflytting av pasienter

  Det vurderes at en slik varslingsplikt er grei. Man må i den sammenheng være oppmerksom på at de ulike institusjonene vil ha ulike måter å håndtere smittsom sykdom/bærerskap på.

  Sykehus vs. sykehjem vil f.eks. håndtere MRSA-bærerskap ulikt. Det må ikke være slik at sykehus kan bestemme hvordan en pasient som overføres fra sykehus til sykehjem skal håndteres i kommunen. Det blir det opp til kommunen å lage egne rutiner for, og vice versa.

 4. Ny meldingsplikt for helsetjenesteassosierte infeksjoner til MSIS

Det kan være gunstig å få oversikt over dette, men systemet må ta hensyn til at det kan være en utfordring å vite hva som defineres som en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI).

Blodbaneinfeksjoner er trolig lett å definere korrekt. Andre infeksjoner, som UVI, kan være verre.

Et eksempel på det kan være kvinner med residiverende UVI; Hun hadde det ikke da hun kom inn i institusjon, men fikk det etter 14 dager. Dette er hennes «vanlige» UVI, og den kommer like hyppig som før innleggelsen. Er det da en HAI? Veiledning på dette vil være viktig.

Det er for øvrig en fornuftig kommentar i høringsbrevet at dersom det meldes tilstrekkelig informasjon i laboratoriesvarene så vil en selvstendig meldingsplikt kunne være unødvendig.

Kommunen ønsker for øvrig å tilføye et problem vi ser: Når leger fyller ut rekvisisjon med alle nødvendige detaljer om pasient, antatt smittemåte og smittetidspunkt osv., så ser vi at når laboratoriet videresender prøven til nye laboratorier, så fjernes all info som er lagt inn av rekvirerende lege. Dette er uheldig. Nødvendig informasjon bør følge prøven for at man skal kunne gjøre kvalifiserte vurderinger av prøvesvar.

 1. Det foreslås å tilføye sykdom forårsaket av karbapenemaseproduserende bakterier (KPB) på listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer

  Vi mener dette er en ukomplisert tilføyelse. Dette bidrar til mulighet for kommuneoverlege til å bruke smittevernloven for smitteoppsporing og smitteverntiltak for å hindre spredning.