Forsiden

Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 26.10.2020

Vi viser til høring om endringer i permitteringsregelverket fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 19. oktober 2020.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen innspill til selve utkastet.

Vi vil imidlertid orientere Arbeids- og sosialdepartementet om følgende forhold;

Målet med arbeidet er å formalisere måten NAV teller lønnspliktperioden på. En situasjon vi må gjøre oppmerksom på, er personer som trekkes på grunn av for sen melding, jf. folketrygdloven § 4-8.

Det har lenge vært slik at personer som mister retten til dagpenger fra de skulle ha meldt seg til de melder seg igjen, heller ikke forbruker av maksimal dagpengeperiode. Det samme gjelder også telling av perioder bruker er permittert.

Dette er en konsekvens av at personen ikke har rett til dagpenger disse dagene. Vi beklager at denne detaljen ikke er eksplisitt nevnt tidligere.