Forsiden

Høringssvar fra Akademikerne

Dato: 22.10.2020

Arbeids- og sosialdepartementet

Deres ref: 207.13

Vår ref: 20/3174-17

Dato: 22.10.2020

Høring – Endringer i permitteringsregelverket

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev om endringer i permitteringsregelverket den 19. oktober i år.

Akademikerne er i all hovedsak positiv til de foreslåtte endringene for å sikre raskere saksbehandlingstid i NAV, men vi mener at arbeidsgiverperiode II bør være på minst ti virkedager, ikke fem. Det ville gjort terskelen for å permittere høyere og virksomhetene ville fått noe bedre tid til å vurdere om videre permittering fortsatt er et riktig og nødvendig virkemiddel.

Slik vi forstår høringsnotatet, er det regjeringens intensjon å trappe ned ordningen med utvidet permitteringsperiode fra 1. juli 2021. Dette støtter vi. Siden permitterte i utgangspunktet ikke er reelle jobbsøkere og kompetanse er ferskvare, vil lange permitteringsperioder lett kunne føre til at permitterte pasifiseres i tillegg til at omstilling av virksomhetene hindres.

Vi mener at den ordinære permitteringsperioden på opptil 26 uker ivaretar de ansattes behov. Dette samsvarer med funnene i NAV-rapporten Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for de permitterte (Arbeid og velferd 1/2017). Der konkluderes det med at en utvidelse av den maksimale permitteringsperioden gjør at perioden som arbeidsledig øker utover det konjunkturene skulle tilsi. Dette kan bidra til en lavere sannsynlighet for at den permitterte returnerer til jobb.

Med vennlig hilsen,
Akademikerne

Astrid M. Svele

seniorrådgiver