Høringssvar fra Den Norske Aktuarforening

Dato: 01.10.2019

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

Dato: 1.10.2019

Deres ref: Gunn Albertsen

Høring – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av forsikringer

Den Norske Aktuarforening viser til høringsbrev av 26.06.2019, og ønsker med dette å gi et svar til høringen.

Aktuarforeningen bemerker at Finanstilsynets begrunnelse for å oppheve bestemmelsen om at selskapene kan holde tilbake en forholdsmessig andel av kursreserven synes å bygge på den aktuelle markedssituasjonen med kommunesammenslåinger og opprettelse eller flytting til pensjonskasser, og ellers er mangelfullt utredet. Vi vil generelt bemerke at varige regler innenfor livsforsikring bør vurderes ut fra at de skal virke i lang tid og på forskjellige produkter, ikke bare i en aktuell markedssituasjon.

Aktuarforeningen hadde ønsket en grundigere utredning av hva endringen i regelverket vil kunne bety for de ulike kunder og forsikringskollektiver. Kursreservene oppstår ved at markedsverdien over tid overstiger innkjøpsverdien på verdipapirer. Det kan gjøres analyser og betraktninger rundt hva hver enkelt kunde i et forsikringskollektiv skal ha rett til av disse merverdiene. Gitt at kunden er hos samme pensjonsleverandør hele tiden vil kunden få tilgang til merverdiene etter hvert som de realiseres. Ved flytting avbrytes imidlertid avtaleforholdet med pensjonsinnretningen. Hva som bør følge med av verdier ved flytting burde vært vurdert ut fra en mer analytisk tilnærming til problemstillingen, der det både tas hensyn til hvordan kursreserver bygges opp, det forsikringskollektivet kunden eventuelt trer ut av og det forsikringskollektivet kunden trer inn i.

Ved flytting skal kursreserver gå til tilleggsavsetninger, og dersom taket for tilleggsavsetninger nåes, til kundens premiefond. På denne måten vil en buffer bli gjort om til aktive midler for kunden.

Som Finanstilsynet påpeker kan fjerning av regelen som muliggjør å holde tilbake den forholdsmessige del av kursreguleringsfondet som utgjør inntil to prosent av kontraktens premiereserve gi motivasjon for flyttearbitrasje i markedet for kollektive pensjonsordninger. Selv om det har vært lite flytting av kollektive avtaler de siste årene må man kunne forvente at dette øker i årene som kommer. Aktuarforeningen er for et velfungerende flyttemarked og fri konkurranse, men tror andre ting har hatt større betydning for den lave flytteaktiviteten de siste årene. Rentenivået har vært lavt og nye kapitalkrav forbundet med Solvens II regelverket har medført større kapitalkrav for selskapene. Dette kan ha begrenset muligheten for å motta nye kollektive avtaler. For offentlig tjenestepensjon har man ventet på avklaringer rundt nytt produktregelverk, som nå begynner å komme på plass. Det må derfor kunne forventes større flytteaktivitet i årene som kommer, uavhengig av foreslåtte regelendring.

Aktuarforeningen bemerker også at i et velfungerende flyttemarked hvor det over tid er balanse i midlene som flyttes vil Finanstilsynets forslag redusere soliditeten til selskapene. Finanstilsynet foreslår, i henhold til gjeldene lov, at forholdsmessig kursreguleringsfond som flyttes skal tilordnes tilleggsavsetningene. Med dagens lovgiving kan tilleggsavsetningene ikke brukes til å dekke negativ avkastning. Tilleggsavsetningene kan kun brukes til å dekke manglende avkastning mellom 0 % og garantert rente. Kursreguleringsfondet kan på sin side også brukes til å dekke negativ avkastning. En økning i transformasjon av kursreserver til tilleggsavsetninger vil i lengden derfor kunne svekke soliditeten til forsikringskollektivene.

I forbindelse med forskrifter til ny forsikringslovgivning i 2006, Finansdepartementets brev av 03.04.2006, uttalte Aktuarforeningen at "tilleggsavsetninger og premiefond vil være tilordnet en andel av kursreguleringsfondet. Det ville derfor være mest logisk å knytte 2 %-grensen til summen av premiereserve, tilleggsavsetninger og premiefond.". Det vil si at Aktuarforeningen mente at fradraget burde vært enda høyere enn det som ble praksis. Dette sammen med kommentarene tidligere i høringssvaret gjør at vi ser få grunner til å støtte høringsforslaget.

Med vennlig hilsen

Den Norske Aktuarforening

Gunn Albertsen

Leder

Den Norske Aktuarforening (DNA) er en frittstående, uavhengig profesjonsforening som er åpen for alle som har aktuar-utdannelse eller tilsvarende kvalifikasjoner. Foreningens formål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser. De aller fleste aktuarer som arbeider med forsikringsfaglige spørsmål, er medlemmer av foreningen.