Høringssvar fra Husbanken

Dato: 24.09.2020

Husbanken støtter forslaget. En adgang til å behandle personopplysninger i form av registrering av ansattes økonomiske interesser og verv, vil være relevant for Husbanken. En registerordning tar sikte på å sikre åpenhet og dermed tillit til forvaltningen, og det vil bli lettere å etterprøve habilitetsvurderinger.

Samtidig etterlyser Husbanken tydeligere felles retningslinjer, evt. lovhjemmel, når det gjelder statsansattes adgang til å inneha økonomiske interesser/verv i virksomheter som forvaltningsorganet for eksempel har tilsyn med, gjør innkjøp fra, eller yter tilskudd og/eller lån til, herunder adgang til å pålegge salg av verdipapirer mv.

Vi viser i den forbindelse til tolkningsuttalelse fra lovavdelingen (16/3452):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-113---statsansattes-eierskap-til-og-handel-med-verdipapirer/id2654358/