Høringssvar fra Unio

Dato: 29.10.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep.

0032 Oslo

Vår saksbehandler

Kopi til

Vår dato

Vår referanse

Deres referanse

Henrik Dahle

29.10.2020

Høring - endringer i statsansatteloven. Lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv

Det vises til høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) datert 29. juli 2020, med forslag til lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv. Unio takker for muligheten til å komme med innspill.

Unio støtter KMDs forslag om å innføre en ny lovhjemmel i statsansatteloven for at statlige virksomheter skal kunne registrere verv og økonomiske interesser for statsansatte.

Lovbestemmelsen er generelt utformet. Den åpner for at virksomheten kan fastsette interne retningslinjer for registrering dersom «dette anses som nødvendig ut fra virksomhetens ansvars- og arbeidsområder og ansattes stilling og funksjon.», men lovteksten gir ingen veiledning med hensyn til hva som regnes som «nødvendig ut fra virksomhetens ansvars- og arbeidsområder og ansattes stilling og funksjon». Det følger av høringsbrevet at den enkelte virksomhet vil ha fullt ansvar for innholdet og omfanget av de retningslinjer som fastsettes i virksomheten med hjemmel i lovbestemmelsen. Høringsbrevet redegjør for disse momentene, men Unio mener at de viktigste momentene for hva som regnes som «nødvendig ut fra virksomhetens ansvars- og arbeidsområder og ansattes stilling og funksjon», bør gå fram av lovteksten. Det vil kunne lette de statlige virksomhetenes arbeid med å utarbeide retningslinjer.

Unio mener også at de vurderingene som ligger til grunn for hva som «nødvendig ut fra virksomhetens ansvars- og arbeidsområder og ansattes stilling og funksjon» må kunne prøves fullt ut av domstolene.

Vennlig hilsen

Unio

Jon Olav Bjergene
sekretariatssjef

Henrik Dahle

fagsjef og advokat

Vedlegg