Høringssvar fra Sjøfartsdirektoratet

Dato: 16.10.2020

Sjøfartsdirektoratet viser til høringsbrev om endringer i statsansatteloven for å få på plass lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

Direktoratet støtter en slik endring i endring i regelverket som gir arbeidsgiver adgang til å registrere disse opplysningene om ansatte. Med en lovhjemmel vil man unngå konflikt med personvernregelverket.

Behovet for å kunne registrere ansattes økonomiske interesser, verv osv. har hos oss blant annet vist seg ved at ansatte eier aksjeposter eller har andre interesser, og dette kan i enkelte tilfeller bli problematisk med tanke på forvaltningslovens habilitetsregler og etiske retningslinjer. Vi anmoder ansatte om å ha et bevisst forhold til dette, men en registreringsordning ville gjøre det enklere å håndtere og dermed sikre at vi unngår uheldige situasjoner. Gode retningslinjer vil være til stor hjelp ved eventuell etablering og oppfølging av ordningen.

Med vennlig hilsen

Sjøfartsdirektoratet