Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dato: 23.10.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Deres ref: Vår ref: 2020/55822-2 Arkivkode: 008 Dato: 22.10.2020


Høringssvar - forslag til endring av statsansatteloven

Viser til brev datert 29. juli 2020 hvor forslag til lovhjemmel for etablering av registreringsordning for ansattes økonomiske interesser mv. sendes på alminnelig høring.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ingen merknader til de foreslåtte endringene i statsansatteloven §§ 2, 11 og 12, og lov om offentlige tjenestetvister § 4.

Merknader til ny § 39 a «Registrering av statsansattes og embetsmenns verv og økonomiske interesser:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er positive til at det rettslige grunnlaget for registrering av ansatte og embetsmenns verv og økonomiske interesser blir hjemlet i lov. Åpenhet og transparens vedrørende ansattes og embetsmenns verv og økonomiske interesser er viktig for å bevare samfunnets tillit til forvaltningen. En registreringsordning av enkelte ansatte og embetsmenns verv og økonomiske interesser er etter vårt syn et viktig virkemiddel for å sikre nødvendig åpenhet rundt enkelte ansattes verv og økonomiske interesser. Det er derfor viktig med et klart rettslig grunnlag for registering av personopplysninger som ansattes og embetsmenns verv og økonomiske interesser.

Registrering av verv og økonomiske interesser er behandling av personopplysninger og er underlagt personvernlovgivningen. Forslaget til ny § 39 a kan med fordel også henvise til kravene i personvernlovgivningen, og da særlig kravene til formål med behandlingen og plikten til slette personopplysningene når grunnlaget for behandlingen ikke lengre er tilstede.

Vi har ellers ingen merknader til høringsforslaget.

Christian Kolstad (e.f)
avdelingsdirektør Arvid Bjune
seniorrådgiver