Høringssvar fra Oslo kommune

Dato: 05.11.2019

Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Høringssvar fra Oslo kommune

Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 25.09.2019 med forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Bakgrunn for og sammendrag av de foreslåtte endringene

  1. Kommune- og regionreformen krever store endringer i matrikkelen og grunnboken fra årsskiftet 2019/2020.

    KMD foreslår en endring i forskrift om tinglysing av 3. november 1995 nr. 875 som gir tinglysingsmyndigheten adgang til å stenge for mottak av dokumenter til tinglysing i enkelte tilfeller hvor omfattende vedlikehold eller store samfunnsmessige omlegginger krever det. Et eksempel på det siste er de kommende kommune- og fylkessammenslåingene.

  2. Prosjektet kalt "Oppgjør etter dødsfall" er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Altinn, Domstoladministrasjonen, Finansnæringen, NAV, Skatteetaten og Kartverket. Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter dødsfall gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte.

    KMD foreslår en endring i forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen av 18.desember 2013 nr. 1599. Departementet foreslår endringer i reglene for utlevering av informasjon til arvinger i forbindelse med oppgjør etter dødsfall. Endringene skal gjøre det mulig for arvinger eller personer som opptrer på vegne av disse å få vite hva avdøde hadde registrert av faste eiendommer og borettslagsandeler.

    Departementet foreslår også en endring i § 3 andre ledd slik at alle elementer i en offisiell adresse, også bruksenhetsnummeret når dette er en del av adressen, blir en del av matrikkelopplysningene som er åpne og kan utleveres til enhver. Det samme gjelder opplysning om at det er framsatt krav om sak for jordskifteretten.

Forskriftsendringene forutsettes å skulle tre i kraft straks de er vedtatt.

Kommentarer til punkt 1

Oslo kommune støtter forslaget til en ny § 22a i tinglysingsforskriften som både gir tinglysingsmyndigheten rett til å stenge for mottak og registrering av både elektroniske og papirbaserte dokumenter i forbindelse med vedlikehold eller omlegginger og en plikt til å varsle brukerne om planlagt stenging.

Oslo kommune registrerer at det ikke finnes og ikke er lagt opp til en tilsvarende endring i matrikkelforskriften med tanke på behov for stenging av matrikkelen.

Matrikkelen stenges månedlig på kveldstid for vedlikehold og oppgradering og av og til i deler av helgen for ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver. Kommune- og regionreformen er eksempel på behov for stenging utover dette, og vi vil tro at det kan komme lignende behov f.eks. i forbindelse med ny bygningsstrategi for matrikkelen eller annen større modernisering av systemet. Vi anser Kartverkets plikt til å informere om slik stenging som svært viktig og på linje med retten til å stenge systemet. Vi ber departementet vurdere behovet for en tilsvarende paragraf i matrikkelforskriften.

Oslo kommune er ikke berørt av kommune- og regionreformen, men blir likevel berørt av at matrikkel og grunnbok stenges i perioden forberedelsene foregår. Med den store saksmengden vi har, kan stengingen får store konsekvenser. I videreutviklingen av matrikkelen mener vi det bør legges til rette for at kommuner som ikke er berørt av eventuelle endringer kan fortsette sin oppdatering slik at man unngår forlenget saksbehandlingstid og ulemper for brukerne.

Det er i punkt 2.2 i høringsnotatet forutsatt at kommunene overholder fristene etter matrikkelforskriften § 18, 19 og 46. I tillegg kommer bestemmelsen i § 60 om føring av bygningsopplysninger samtidig med at det gis tillatelse og § 50 punkt 2 om tildeling av adresse senest ved igangsettingstillatelse. Vi opplever også at det mot slutten av året kan være ekstra pågang for å ferdigstille eiendomssaker før årsskiftet. Vi kan derfor oppleve at det vil bli et betydelig restansearbeid etter stengeperioden og må påpeke at det kan bety at frister ikke vil bli overholdt. Vi ber departementet vurdere om kommunene bør ha mulighet til å fryse saksbehandlingstiden i stengeperioder som kan gi konsekvenser for opphopning av saker til behandling, og dermed saksbehandlingstiden.

Kommentarer til punkt 2

Vi støtter endringene i utleveringsforskriften og ser det som en forbedring med tanke på digitaliseringsprosesser, saksbehandling og tilgjengelighet for brukere av opplysningene.