Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Dato: 09.10.2019

Landbruks- og matdepartementet viser til brev av 25. september 2019 med forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

  1. Tinglysingsforskriften § 22a foreslås endret slik at tinglysingsmyndigheten ved større vedlikehold mv. kan stenge for mottak og registrering av elektroniske og papirbaserte dokumenter i en periode av hensyn til det arbeidet som skal utføres. Forslaget har sammenheng med kommune- og regionreformen som fører til store endringer i matrikkelen og grunnboka.

  2. Forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen § 3 første ledd foreslås endret slik at arvinger og personer som opptrer på vegne av dem kan få opplyst hva avdøde står registrert med i grunnboka.

  3. I samme forskrift § 3 andre ledd bokstav a foreslås en tilføyelse slik at framsatt krav om sak for jordskifteretten skal være åpne opplysninger som er tilgjengelige for alle.

Landbruks- og matdepartementet slutter oss til forslagene.