Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endringer i varemerkeloven og tolloven

Dato: 14.09.2018

Svartype: Uten merknad

Det vises til brev av 9. mai d.å., deres ref. 18/2638.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.