Høringssvar fra Finansdepartementet

Høring - endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Dato: 11.09.2018

Svartype: Uten merknad

 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev 9. mai 2018 om høring av endringer i varemerkeloven og tolloven mv. Finansdepartementet har ingen merknader til høringen.

 

Tor Lande

avdelingsdirektør

 

Unni Raadim

lovrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer