Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 19.12.2018

Høringssvar - høring om etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud - etter tilleggsnotat

Norsk sykepleierforbund har følgende å anmerke til forslagene i høringen etter tilleggsnotatet.

Vi synes det er positivt at pasient- og brukerombudsordningen også skal omfatte den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.
Dette er en velkommen styrking av pasient- og brukerrettighetene.

Norsk sykepleierforbund ser fordelene i at ett av pasient- og brukerombudene i noen saker har en særlig koordinerende rolle for alle ombudene.
Vi ser at et koordinerende ombud som  bidrar til  utvikling av felles arbeidsmetodikk, bistår de øvrige ombudene med systematisk kompetanseutvikling,
bidrar til felles løsning og forståelse av prinsipielle saker og følger med på hvordan ulike grupper av pasienter og brukere prioriteres ved tildeling av tjenester,
vil kunne styrke pasient- og brukerombudenes stemme.

Vi mener at det samtidig er viktig at det enkelte pasient- og brukerombud får beholde sin autonome rolle.

Vi har ingen bemerkninger til de ulike skissene hvordan det sentrale ombudet skal organiseres, og gir vår tilslutning til forslagene til endringer i lovteksten.


Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder                                         
 
Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef