Høringssvar fra Norsk Revmatikerforbund

Dato: 21.01.2019

Høringssvar om etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av Norges største pasientorganisasjoner. Vi arbeider for at personer med muskel- og skjelettplager skal ha best mulig livskvalitet og like muligheter til å delta i samfunnet. NRF teller i dag nær 34.000 medlemmer, med 220 lokallag i Norge.

Vi viser til høringsnotat av 2. oktober og ettersendt tilleggsnotat om etablering av nasjonalt eldre- pasient og brukerombud, samt utvidelse av ordningen til å gjelde også fylkeskommunale tannhelsetjenester.

NRF takker for muligheten til å levere innspill i etterkant av fristen 15. januar.

Et nasjonalt ombud med flere oppgaver

Departementet fremmet opprinnelig forslag om et samlet nasjonalt ombud tillagt et av de allerede eksisterende lokale ombudene og tilla dette nasjonale ombudet både mere oppgaver og myndighet. Videre er det foreslått at alle ombud også skal følge opp de fylkeskommunale tannhelsetjenester.

Etter budsjettenighet i Stortinget mellom de daværende regjeringspartiene og KrF er høringen blitt justert til å gjelde muligheter for å styrke og koordinere arbeidet mellom pasient- og brukerombudene, samt at det legges til rette for et eget eldre ombud.

Da NRF ikke støttet et samlet nasjonalt ombud og dette nå er frafalt som forslag i tilleggsnotatet vil vi ikke kommentere dette nærmere.

NRF støtter generelt forslag om å utvide pasient- og brukerombudenes ansvarsområde til å omfatte den fylkeskommunale (offentlige) tannhelsetjenesten. Dette inkluderer både tannhelsetjenester utført av fylkeskommunens egne ansatte og av private tannleger og tannpleiere etter avtale med fylkeskommunen.

Videre ønsker vi å kommentere forslag om tiltak for å styrke faglighet og koordineringen mellom de lokale ombudene.

Koordinerte ombud

I dag har Helsedirektoratet det overordnede ansvaret for personalet, økonomien og annen virksomhetsstyring, mens statens alminnelige instruksjonsmyndighet er begrenset ved at pasient- og brukerrettighetsloven § 8-2 slår fast at ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig.

For NRF er det viktig at ombudene opprettholder faglig selvstendighet og uavhengighet i forhold til de som har det lovpålagte ansvaret for å tilby befolkningen helse- og omsorgstjenester. Vi erkjenner og støtter utviklingen av bedre og likere tilbud til pasientene og brukerne, men ser også en verdi i at de lokale ombudene opptrer uavhengig av hverandre.

De lokale ombudene håndterer et stort antall henvendelser. De har et særskilt ansvar for å sette seg inn i lokale forhold. De bruker dessuten mye ressurser på å ha en dialog med tjenesteyterne og klage- og tilsynsmyndighetene. Dette er en viktig forutsetning for å løse ombudenes samfunnsoppdrag.

Likevel ser NRF at det er mulighet for å etablere en tydeligere felles retning, prioritering og koordinering av arbeidet hos de ulike ombudene, spesielt med tanke på utvikling av en felles ombudsfaglig arbeidsmetodikk og systematisk kompetanseutvikling og veiledning. Dette trenger derimot ikke tillegges et av de lokale ombudene, slik departementet foreslår.

NRF vil derfor støtte en ordning der Helsedirektoratet i større grad involveres i utviklingen av tydeligere felles retning, prioritering og koordinering av arbeidet hos de ulike ombudene, gjennom aktivt å støtte opp om de allerede etablerte strukturer som Ombudskollegiets rullerende arbeidsutvalg.

Avslutningsvis ønsker NRF å ta til ordet for en mer rasjonell inndeling av ombudene med utgangspunkt i regionreformen for fylkeskommunene.

Vedlegg