Høringssvar fra Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rødøy

Dato: 08.01.2019

Uttalelse fra felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonevene i Rødøy:

Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rødøy stiller seg bak uttalelsen fra Nordland fylkes eldreråd om høringen om forslag til opprettelse av nasjonalt Eldre, pasient og brukerombud.

FT 157/2018 Vedtak

1. Fylkestinget tar høringen om forslag til opprettelse av et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud, og tilsvarende endringer i benevnelsen av regionale Eldre-, pasient- og brukerombud til orientering.

2. Fylkestinget mener at det er fornuftig at et særlig ansvar for den eldre befolkningen gjenspeiles i tittelen.

3. Fylkestinget slutter seg til vurderingen om en nasjonal ordning med vekt på kompetanseoverføring, der lik behandling uavhengig av bosted vektlegges.

4. Fylkestinget slutter seg til utvidelse av ansvarsområdet for Eldre-, pasient- og brukerombudet til også å omfatte den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

5. Når det gjelder samisk språk, forutsetter fylkestinget at dette omfatter de tre offisielle samisk språk – lule-, nord- og sørsamisk, og at informasjonsmateriell blir utarbeidet nasjonalt.

Vennlig hilsen

Per Ivar Myrbekk

Leder